• De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. Hier vindt u de nieuwe versie.

 • De PO-Raad heeft de vakbonden officieel laten weten dat ze de CAO PO 2016-2017 opzegt. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar leidt tot hernieuwd overleg tussen de partijen.

 • De rekentools die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de afspraken in de CAO PO zijn geüpdatet zodat ze geschikt zijn voor berekeningen over het nieuwe schooljaar. De tools bieden ondersteuning voor schoolbesturen bij het maken van keuzes rondom capaciteit en taken.

 • De PO-Raad en vakbonden hebben eind december een wijziging van de CAO PO 2016-2017 per 1 januari 2017 gemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij hebben de partijen ook het verzoek ingediend dat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard (AVV). Het ministerie heeft toegezegd dat de aanvraag versneld wordt behandeld. 

 • Naar aanleiding van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, is de CAO PO 2016-2017 aangepast.

 • In de cao is opgenomen dat een werkgever in het openbaar onderwijs de cao als algemeen verbindend voorschrift voor het personeel van zijn scholen moet vaststellen. Heeft u een suggestie hoe we dat moeten doen?

  Een schoolbestuur in het openbaar onderwijs dient op grond van artikel 33 WPO een rechtspositieregeling voor het personeel vast te stellen.

  De volgende concepttekst kan hiervoor worden gebruikt:

  ,,Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van zijn scholen voor het openbaar primair onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 33 van de Wet op het Primair Onderwijs, met ingang van 1 juli 2016 van toepassing te verklaren de CAO-PO 2016-2017 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.''

  In deze voorbeeldtekst is nadrukkelijk géén einddatum genoemd. Wanneer de cao afloopt per 1-10-2017 blijven de regels van toepassing tot het besluit wordt herroepen, bijvoorbeeld omdat een volgende cao is afgesloten. Door geen einddatum te noemen, kunnen openbare schoolbesturen voorkomen dat er een vacuüm ontstaat in een cao-loos tijdperk.

 • De reglementen van Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn aangepast naar aanleiding van de nieuwe cao. Hierdoor kunnen schoolbesturen verder gaan met de invulling van hun vervangingsbeleid. Schoolbesturen die niet voldoende uit de voeten kunnen met het nieuwe reglement van Vervangingsfonds, hebben een extra mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden.

 • In de tekst van de CAO PO 2016-2017 zoals we die publiceerden op 8 juli zijn in de salaristabellen enkele storende fouten opgetreden. Deze zijn inmiddels hersteld in de cao-tekst. Deze is hier te downloaden.

 • De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met de CAO PO 2016-2017. 87 Procent van de leden was positief. Als de achterbannen van de vakbonden ook instemmen met het akkoord, wordt de nieuwe CAO definitief van kracht. Dit zal eind van deze week duidelijk worden.