• Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de indexatie van de personele bekostiging voor 2020 iets hoger is dan het eerder afgegeven percentage op basis waarvan de cao is afgesloten. Het kabinet reserveert daarnaast extra geld om de bijgestelde leerlingenprognose te dekken. Het kabinet zegt echter maar een klein deel toe van het geld dat nodig lijkt voor de aanpak van het lerarentekort. De Voorjaarsnota 2020 is eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Hoe zit het met het al dan niet doorbetalen van de reiskosten als een werknemer (grotendeels) thuiswerkt?

  Voor de beantwoording van deze vraag zijn twee aspecten van belang. Allereerst is dat de cao. Op grond van de art. 7.3 CAO PO heeft een werknemer recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding. In art. 7.3 lid 9 CAO PO is vastgelegd dat de reiskostenvergoeding vanaf de derde week wordt stopgezet indien de werknemer, anders dan in verband met vakantieverlof, gedurende een periode van twee weken niet reist naar het werk.

  Daarnaast is de fiscale regelgeving van belang. Normaal gesproken mag een werkgever een vaste reiskostenvergoeding niet onbelast blijven doorbetalen als een werknemer niet (meer) van en naar werk reist. Nu zijn dit bijzondere tijden. Daarom heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn kamerbrief van 14 april jl. aangegeven dat hij het onwenselijk vindt dat werkgevers door de verandering in het reispatroon de vaste reiskostenvergoeding moeten aanpassen of geheel/gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. In een beleidsbesluit wordt geregeld dat de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt hier in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan hoeft te verbinden. Kortom, de vaste reiskostenvergoeding mag (fiscaal gezien) onbelast doorbetaald worden.

  Ieder schoolbestuur dient een eigen afweging te maken, maar de PO-Raad kan zich voorstellen dat schoolbesturen de reiskostenvergoeding - vanuit oogpunt van goed werkgeverschap - blijven doorbetalen, ook als werknemers minder of niet meer reizen voor werk.

 • De bonden en PO-Raad hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van OOP en directie uit te voeren. Wat als je de gestelde deadline niet kunt halen?

 • Schoolbesturen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs ontvangen binnenkort incidenteel geld van het Participatiefonds (Pf). In de nieuwe cao voor het primair onderwijs is afgesproken dat deze schoolbesturen dit extra geld krijgen om een eventuele stijging van de salariskosten van het onderwijsondersteunend personeel tijdelijk op te vangen.

 • Ieder schoolbestuur heroverweegt de komende maanden zijn functiegebouw voor de leidinggevende en onderwijsondersteunende functies. In dit artikel gaan we in op de wijze van inpassing van het betreffende personeel in het loongebouw na actualisatie en herwaardering van de functies.

 • Schoolbesturen moeten de baten voor de in de cao afgesproken eenmalige uitkeringen verantwoorden in 2019 en de lasten in 2020. Hierdoor vallen het resultaat 2019 en daarmee ook de reserves in 2019 fors hoger uit. Een schoolbestuur kan wel een bestemmingsreserve vormen om in de jaarrekening 2019 te benadrukken dat er in 2019 baten zijn opgenomen die gebruikt worden ter financiering van lasten die in 2020 worden verantwoord.

 • De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Ruim 96 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen weken over het akkoord hebben gestemd, is positief. Op vrijdag 10 januari 2020 tekenen de partijen het definitieve akkoord voor de CAO PO 2019-2020.

 • Op 11 december 2019 hebben de PO-Raad en de vakbonden hun handtekening gezet onder het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad krijgt veel vragen over de jaarrekeningstechnische consequenties van het akkoord. Er is met name onduidelijkheid met betrekking tot de twee eenmalige uitkeringen in februari 2020, waarvoor de bekostiging al in 2019 op de rekening van schoolbesturen stond.

 • Op het prikbord cao-onderhandelingen op mijnporaad vind je alle informatie over het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao voor het primair onderwijs bij elkaar.

Pagina's