• Sociale partners in het primair onderwijs roepen politieke partijen op om ervoor zorg te dragen dat de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs kan worden gedicht in de komende regeerperiode. Dat is – zeker nu – belangrijk! De PO-Raad en de onderwijsvakbonden zijn verheugd dat de loonkloof in de verkiezingsprogramma’s erkend wordt als een probleem. Want alleen samen kunnen het kabinet en de sector dit oplossen.

  • Naast een groot lerarentekort heeft het primair onderwijs te maken met een tekort aan directeuren en adjunct-directeuren. Steeds vaker zeggen betrokkenen dat dit te maken heeft met de erkenning, de autonomie en het salaris van de directeuren. In de CAO PO 2019-2020 is afgesproken om de functies van directeuren te actualiseren en herwaarderen. Veel schooldirecteuren zijn teleurgesteld over de uitkomsten hiervan, en ook schoolbesturen hebben vragen en bedenkingen. Daarom is het belangrijk om met elkaar goed te kijken naar wat er precies aan de hand is, hoe dat is gekomen en wat we eraan kunnen doen.

  • De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend met betrekking tot de verlenging van de cao tot en met 31 december 2020.

  • De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de cao voor het primair onderwijs 2019-2020. Meer dan 97 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen weken over het akkoord hebben gestemd, is positief.

  • Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen. De PO-Raad en de vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt. De arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

  • Onderwerp
    25-01-2015

    Op dit moment geldt de Verlengde CAO PO 2019-2020. De afspraken uit deze cao voor het primair onderwijs gelden officieel tot en met 31 december 2020, maar lopen door totdat er een nieuw cao-akkoord is.... Lees verder