• De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend met betrekking tot de verlenging van de cao tot en met 31 december 2020.

  • De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de cao voor het primair onderwijs 2019-2020. Meer dan 97 procent van de schoolbesturen, die de afgelopen weken over het akkoord hebben gestemd, is positief.

  • Leden van de PO-Raad kunnen tot en met donderdag 12 november een stem uitbrengen over het onderhandelaarsakkoord voor de verlengde cao voor het primair onderwijs. Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad legt het akkoord met een positief advies voor aan de achterban.

  • De PO-Raad en de vakbonden hebben de lopende cao voor primair onderwijs opengebroken met de bedoeling om deze met twee maanden te verlengen van 1 november tot en met 31 december 2020. Partijen hebben in deze verlengde cao aanvullende afspraken gemaakt over drie onderwerpen. In dit bericht geven we meer achtergrondinformatie over de verschillende punten, de betaalbaarheid en over het verdere ... Lees verder

  • Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019, heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs, te verminderen. De PO-Raad en de vakbonden hebben daarover afspraken gemaakt. De arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

  • Onderwerp
    25-01-2015

    Op dit moment geldt de Verlengde CAO PO 2019-2020. De afspraken uit deze cao voor het primair onderwijs gelden officieel tot en met 31 december 2021. ... Lees verder