• De CAO PO 2013 is door alle partijen getekend en vanaf heden beschikbaar op onze website. Uiteraard komt hij ook beschikbaar via de websites van de vakbonden. De schoolbesturen hoeven niet langer...

  • De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze CAO is een...

  • De PO-Raad en de vakbonden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2013. Bij de ledenraadpleging door de PO-Raad heeft 88% van de (gewogen) stemmen ingestemd met het...

  • De PO-Raad heeft alle leden op 24 januari een e-mail gestuurd met de mogelijkheid om te stemmen over de CAO PO 2013. De leden kunnen tot en met 6 februari hun stem uitbrengen. Als u lid bent, maar...

  • De PO-Raad heeft met de vakbonden overeenstemming bereikt over aanpassingen op de CAO PO 2009. In deze nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een persoonlijk professionaliseringsbudget en...

  • Zou het ons gaan lukken? In januari 2013 gaan de bonden en de PO-Raad weer om de tafel om over de CAO te praten. In het informele overleg zijn de vakbonden en de PO-Raad het er al een paar jaar over eens dat het huidige CAO-boekje niet meer voldoet aan wat moderne arbeidsverhoudingen nodig hebben. We zijn het eens over de noodzaak van een minder complexe regelgeving en toegankelijker taalgebruik. En ook over de wens van een inhoudelijke moderniseringsslag.

  • De PO-Raad en de onderwijsvakbonden hebben besloten de CAO met de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op de onderdelen die technisch noodzakelijk zijn op basis van huidige...

  • De Volkskrant besteedde op 12 en 15 november aandacht aan de modernisering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. De PO-Raad vindt het dringend gewenst dat het primair onderwijs een cao krijgt...

  • De PO-Raad heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Dekker van OCW, naar aanleiding van het aannemen van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)....

  • De PO-Raad nodigt haar leden uit voor een interactieve bespreking van de keuzes waar de PO-Raad voor staat ten aanzien van de CAO. In juni zijn alle schoolbesturen in het primair onderwijs gevraagd...

Pagina's