• Moeten ouders met een cruciale beroep betalen voor de noodopvang? En op welke tijden kunnen zij een beroep doen op opvang?

  Van onze collega’s van de Branchevereniging Kinderopvang begrepen wij het volgende over de kosten van bso voor ouders met cruciale beroepen:
  In principe zouden ouders met cruciale beroepen die voorheen nog geen gebruik maakten van de bso, dat nu wel kunnen doen zonder kosten. Uitgangspunt is om het bestaande systeem en infrastructuur in stand te houden. Zij hoeven geen kinderopvangtoeslag aan te vragen en krijgen waarschijnlijk een soort tijdelijk contract. Dat zal iedere organisatie op een andere manier regelen.

  Gemeenten moeten genoeg 24-uursopvangplekken realiseren voor de opvang buiten de tijden van de bso, zie het nieuwsbericht van de VNG hierover: https://vng.nl/nieuws/advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang.

 • Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?- Zijn er al richtlijnen voor de grootte van de opvang van de groepen van leerlingen?

  Nee, die zijn er nog niet. We zijn in overleg met het ministerie hierover.

 • Moeten beide ouders een cruciaal beroep hebben voor de opvang in school/verblijf?

  Als één van de ouders/verzorgers een cruciaal beroep uitoefent en de ouders zijn niet in staat om zelf opvang te regelen, dan biedt de school/verblijf de opvang aan. Er is daarbij geen verschil tussen de school of het (kinderdag)verblijf. Er wordt niet aangegeven dat de ene opvang betaald is en de andere niet. Het doel is dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs krijgen, maar ook is het zo dat van scholen niet het onmogelijke verwacht mag worden. Als de school de opvang regelt, is het vervolgens aan de school of er onderwijsactiviteiten dan wel andere activiteiten aangeboden worden.

 • Als een werknemer thuis is met een lichte verkoudheid of vanwege het feit dat men in Brabant woonachtig is, kan hij dan ziekgemeld worden?

  Als het gaat om een ziekmelding is het eenvoudig. De werknemer wordt als ‘ziek’ opgenomen in de ziekteverzuimadministratie. De vervanging van de zieke werknemer kan dan gedeclareerd worden bij het VF. Als de situatie er om vraagt dat de werknemer thuis is zonder ziekmelding in verband met het coronavirus is het advies van de PO-Raad dat de werkgever verlof verleent op grond van artikel 8.7 CAO PO (overig kort buitengewoon verlof). Als de duur van het verlof de maximale periode van twee maal de arbeidsduur overschrijdt en het eerder verleende verlof heeft verband met het coronavirus dient de werkgever coulance te betrachten indien de werknemer zwaarwegende redenen heeft opnieuw een beroep te doen artikel 8.7 CAO PO. We zijn met het VF over dit onderwerp verder in gesprek.

 • Kan de werkgever verleend ouderschapsverlof of DI/Bapo intrekken indien noodzakelijk?

  Een schoolbestuur kan een werknemer, ook als de situatie heel dringend is, niet dwingen het verlof in te trekken. De werkgever kan het wel vragen, maar werknemers hoeven hier niet mee in te stemmen. Zij hebben op dit moment te maken met beperkte opvangmogelijkheden.

 • Kan de werkgever verleend vakantieverlof intrekken indien noodzakelijk?

  Ja, de werkgever kan verleend vakantieverlof intrekken als er sprake is van een ramp of andere zeer buitengewone omstandigheden op grond van art. 8.2 CAO PO. Als de werknemer hierdoor materiele schade lijdt, dient de werkgever dit te vergoeden.

 • Een werknemer heeft compensatieverlof ingepland na haar zwangerschapsverlof om op vakantie te gaan, maar de vakantie kan niet doorgaan. Heeft deze werknemer recht om haar compensatieverlof (vakantieverlof) in te trekken en op een ander moment op te nemen?

  Nee, de werknemer heeft vakantieverlof aangevraagd en is in staat om vakantie te genieten. In onderling overleg kan wel bepaald worden dat zij, als de vakantie op een later moment plaatsvindt, op dat moment onbetaald verlof kan opnemen zodat ze wel op vakantie kan. 

 • Heeft een werknemer recht om het al vastgestelde ouderschapsverlof in te trekken?

  De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het ouderschapsverlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. De huidige omstandigheden lijken een gewichtige reden voor de werkgever te zijn om een dergelijk verzoek af te wijzen.

 • Hoe gaat het vervangingsfonds om met ‘vervangingen anders ziek’ in de corona situatie?

  Vervanging van werknemers die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuisblijven, wordt vergoed door het Vf. Lees meer op: https://www.vfpf.nl/vraagstukken/bestuur-en-beleid/corona-worden-mijn-vervangingskosten-vergoed.

 • Onze min-max werknemers kunnen op dit moment enkel hun min-uren werken. Hebben zij recht op compensatie?

  Nee, er bestaat geen recht op compensatie. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor een WW-uitkering omdat zij nu minder werken.

Pagina's