• Om kinderen een stevige basis mee te geven, is goede samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs ontzettend belangrijk. Op steeds meer plekken zien we inspirerende voorbeelden van scholen en kinderopvangorganisaties die samen optrekken zodat kinderen hun onderwijscarrière soepel starten. Een aantal van die praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de publicatie Verrassend Passend Special: samenwerking kinderopvang en onderwijs.

  • Scholen en kinderopvangorganisaties gaan steeds nauwer samenwerken. Het format samenwerkingsovereenkomst helpt schoolbesturen en kinderopvang hun samenwerking formeel vorm te geven. In het format staan verschillende voorbeelden waarin thema’s als bestuur en organisatie, personeel, communicatie en aansprakelijkheid aan bod komen.

  • Hoe staat het er in 2019 voor? Welke stappen zijn gezet? Welke praktische oplossingen zijn of worden gevonden in de uitvoering van de verschillende adviezen van de Taskforce onderwijs en kinderopvang? Welke hobbels zitten de vorming van doorgaande lijnen nog in de weg? Vragen en uitdagingen genoeg, vandaar ‘IKC in de praktijk’ als titel voor de 7e Landelijke IKC-dag.

  • In een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/of gemeente de kans...

  • Nederland is één van de weinige landen in West-Europa waar kinderen pas op vierjarige leeftijd samen naar school gaan. Grote kans dat ik met deze eerste zin al uw irritatie heb gewekt. Hoezo ‘pas’? Wil de PO-Raad de leerplicht nóg eerder in laten gaan? Laat die peuters toch met rust!

  • De vijf grote landelijke organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, de gemeenten én de PO-Raad vragen een nieuw kabinet om voor alle kinderen tot vier jaar zestien uur per week gratis toegang tot een voorschoolse voorziening te regelen. Vandaag presenteerden zij hun gezamenlijke voorstel voor een tekst in het regeerakkoord. 

  • Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) hebben gekregen, lopen hun achterstand in vier jaar tijd tot de helft in. Dat blijkt uit het pre-COOL onderzoek dat staatssecretaris Dekker gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. De PO-Raad ziet de succesvolle pilot startgroepen als een voorbeeld van hoe een basisvoorziening voor alle peuters er uit zou kunnen zien.

  • Als je kinderen gelijke kansen wil bieden, is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en gemeenten essentieel. Daarom streven Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG naar meer verbinding tussen partijen om zo een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn.

  • De Tweede Kamer heeft de regering de opdracht gegeven kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten zodat brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) kunnen worden bevorderd. Een motie daartoe van VVD en PvdA werd dinsdag door de Kamer aangenomen.