• Een leerling die op een tweetalige basisschool heeft gezeten, wil je op de middelbare school niet bij nul laten beginnen met Engels. Een basisschoolleerling die de jaarstof voor driekwart beheerst, laten we een heel jaar overdoen. Voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat leerlingen nog vaak onnodig vertraagd of belemmerd worden tijdens de onderwijsovergangen.

  • Is het hanteren van een leerlijn 'sociaal-emotionele ontwikkeling' in het speciaal onderwijs verplicht?

    In het speciaal onderwijs gelden de kerndoelen. In het leergebied “overstijgende kerndoelen” staan er een aantal die de sociaal emotionele ontwikkeling betreffen. De school zal zich moeten verantwoorden wat zij hieraan doet. 

    Gebruik van bepaalde methodes kan helpen om aan de kerndoelen te werken. Op www.lecso.nl is een inventarisatie te vinden van de in het speciaal onderwijs meest gebruikte methoden voor speciale opbrengsten. 

  • De PO-Raad ondersteunt het advies van de Onderwijsraad over een eigentijds curriculum op hoofdlijnen. Het bij de tijd houden van het onderwijsaanbod is vooral en in de eerste plaats een taak van leraren, schoolleiders en schoolbesturen. De PO-Raad ondersteunt scholen en schoolbesturen bij de kennisuitwisseling en kennisverrijking. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Een periodieke herijking van het onderwijsaanbod helpt om het onderwijs bij de tijd te houden.”

  • De centrale vraag in dit deelproject binnen het project Effectief Schakelen is hoe de informatie-uitwisseling tussen PO en VO verder verbeterd kan worden, zodat elk kind betere kansen krijgt door...

  • In het deelproject 'pilot verplaatsen Cito-eindtoets' binnen het project Effectief Schakelen, hebben de organisaties onderzocht of het verplaatsen van de Cito-eindtoets kan bijdragen aan een betere...

  • De PO-Raad en VO-raad treffen op dit moment de voorbereidingen om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens –...

  • De PO-Raad voelt zich ondersteund door twee adviezen van de Onderwijsraad, die op 20 juni 2011 verschenen. De Onderwijsraad vraagt in deze adviezen aandacht voor de brede taakstelling van het...