• Steeds meer basisscholen nemen een intelligentietest af bij leerlingen in groep 8 om hun advies voor vervolgonderwijs mee te onderbouwen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad laat in een reactie in de krant weten dat dergelijke toetsen aanvullende informatie over een leerling kunnen geven, maar dat het zeker niet voor iedere groep 8’er noodzakelijk is.

 • De PO-Raad vindt dat de invoering van de nieuwe regelgeving voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs grotendeels goed is verlopen. De PO-Raad onderschrijft daarmee de conclusie van staatssecretaris Dekker in zijn brief met eerste inzichten rondom de nieuwe regelgeving, die hij op 4 december naar de Tweede Kamer stuurde.

 • Afgelopen schooljaar is de regelgeving rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs veranderd. Scholen die een mail hebben ontvangen met de vraag om hierover een vragenlijst in te vullen, kunnen dat tot en met 1 december doen.

 • Vorige week kondigde Vensters PO op haar website aan dat u vanaf 31 augustus de definitieve resultaten op de eindtoets kon publiceren op Scholenopdekaart.nl. Later kwam van OCW echter het bericht...

 • Scholen die voor 2 juni 2015 hun resultaten op de eindtoets en de schooladviezen van 2014-2015 hebben uitgewisseld met BRON, hebben nu de kans om deze gegevens te controleren in hun SchoolVenster. Tot vrijdag 17 juli 20:00 uur kunnen scholen eventuele ontbrekingen of fouten aanvullen en verbeteren in BRON via hun leerlingadministratiesysteem.

 • Met het nieuwe schooljaar in aantocht is er vandaag weer volop aandacht in de media voor het effect van de nieuwe wet- en regelgeving rondom de eindtoets, of beter gezegd van het bindende advies van de basisschool.

 • Moeten schoolbesturen in het primair onderwijs de resultaten van de eindtoets beschikbaar stellen aan scholen in het voortgezet onderwijs?

  Wanneer door de school is besloten om de (centrale) eindtoets te gebruiken als het onafhankelijk tweede gegeven dan zijn zij verplicht om dit ook aan de betreffende VO-school te verstrekken.

  Het onafhankelijk tweede gegeven maakt namelijk onderdeel uit van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Wanneer door een school is besloten om voor de afname van de eindtoets het OKR al te verstrekken aan de VO-school moet dit na de bekendmaking van de score op de eindtoets aangevuld worden.

  Wanneer de VO-school niet beschikt over een onafhankelijk tweede gegeven van een leerling geeft dit hen zelfs het recht om aanvullende toetsen af te nemen.

  De redenering zoals die hier boven staat vermeld geldt in principe voor alle leerlingen, tenzij zij vallen onder de ontheffingsgronden. 

 • De PO-Raad organiseert in samenwerking met de VO-raad en het Steunpunt Passend Onderwijs VO drie bijeenkomsten naar aanleiding van de veranderde regelgeving rondom de overstap naar het voortgezet...

 • Leerlingen in groep 8 maken deze weken de eindtoets basisonderwijs. Door nieuwe regels over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de eindtoets dit jaar anders dan voorgaande jaren.

 • De PO-Raad ontvangt signalen dat de regionale afspraken over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (nog) niet altijd voldoen aan de nieuwe regelgeving. In het belang van de leerlingen staat het schooladvies voortaan centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Dit heeft echter gevolgen voor de afspraken die beide sectoren maken over de procedures rond de overstap van leerlingen.

Pagina's