• Alle onderwijsorganisaties zijn wettelijk verplicht om voor 27 maart 2022 hun ‘belanghebbende’ registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze zogeheten UBO-registratie regel je via een formulier op de website van de KvK. 

  • De PO-Raad heeft OCW uitgenodigd om tijdens een webinar van de Kennisgroep Financiën in te gaan op de vereenvoudigde bekostigingssystematiek. Meld je aan, laat je bijpraten en stel jouw vragen.

  • De Inspectie van het Onderwijs heeft met ingang van 1 september haar financieel toezicht vereenvoudigd. Omdat de PO-Raad hier met enige regelmaat vragen over krijgt, zetten we hieronder graag uiteen wat dat precies voor schoolbesturen betekent.

  • Schoolbesturen en algemene directies kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe tool voor risicomanagement. Met deze tool kunnen zij onder meer beoordelen of hun risicomanagement toereikend is en krijgen ze inzicht in de financiële positie van hun instelling.

  • Het primair onderwijs is sinds 2009 financieel deskundiger geworden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wel vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat de sector zich moet blijven ontwikkelen, zo schrijven zij aan de Tweede Kamer. De inspanningen van de PO-Raad helpen daarbij, stellen de bewindslieden.

  • Ook schoolbesturen in het primair onderwijs hebben te maken met financiële problemen en oplopende tekorten. De PO-Raad herkent het beeld dat de VO-raad schetst. Zestig procent van de middelbare scholen kampt volgens de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs met financiële moeilijkheden. De PO-Raad trekt al langer aan de bel omdat haar schoolbesturen met dezelfde problemen te maken hebben.

  • De PO-Raad wil graag zicht krijgen op de ontwikkeling van het financiële resultaat van haar leden en de invloed ervan op de financiële situatie van het primair onderwijs. Schoolbesturen wordt daarom gevraagd hun financiële jaarcijfers 2012 en het begroot resultaat over 2013 te versturen naar de PO-Raad.

  • Schoolbesturen in het primair onderwijs gaan steeds bewuster om met hun geld. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet. Om die trend te blijven doorzetten, is en blijft hun financieel beheer een punt van aandacht. Dat stelt de PO-Raad in reactie op cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Daaruit bleek vandaag dat er zestien besturen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs onder verscherpt financieel toezicht staan.

  • In 2013 organiseert de PO-Raad een zestal masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur.  In de...

  • De PO-Raad constateert dat de aandacht voor de professionalisering van het financieel management in het primair onderwijs vruchten afwerpt. De beschikbare financiële gegevens van de sector maken...

Pagina's