• Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van...

  • Onlangs is de evaluatie van de materiële instandhouding door de minister aan de kamer gestuurd. De minister heeft de kamer gemeld dat er slechts sprake is van geringe overschrijdingen. Uit de...

  • Hoewel de PO-Raad blij is dat de conciërgeregeling, een loonkostensubsidie voor het aanstellen van conciërges, wordt verlengd, is de PO-Raad niet tevreden over de verdere uitwerking. Er wordt...

  • Het feit dat de schoolbesturen meer geld investeren dan dat zij binnenkrijgen hoeft geen probleem te zijn, mits het een investering is in bijvoorbeeld lesmiddelen of andere eenmalige uitgaven die...

  • Het kabinet wil het weer mogelijk maken dat dislocaties een eigen brinnummer krijgen en als zelfstandige school doorgaan. De PO-Raad heeft al lange tijd aangedrongen op deze aanpassing van de wet...

  • De PO-Raad is tegen de afschaffing van de automatische prijscompensatie in het primair onderwijs. De minister doet dit voorstel in een brief aan de Tweede Kamer over de financiën in onze sector....

  • De PO-Raad ziet dat schoolbesturen de lumpsumbekostiging gebruiken zoals die is bedoeld. Daarmee is echter het structurele tekort in de materiële bekostiging van scholen niet weggenomen. Dat wordt...

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2011-2012 is getekend door de minister en beschikbaar. De bedragen zoals die nu gepubliceerd zijn voor 2011-2012 zullen nog aangepast worden. De...

  • Het primair onderwijs gaf in 2009 voor het eerst meer uit dan het ontving. Uit een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 april blijkt dat scholen minder geld overhouden....

  • In antwoord op vragen van kamerlid Çelik (PvdA) bevestigt staatssecretaris Zijlstra dat de conciërgeregeling eindigt in augustus 2012. Hij geeft aan dat de Tweede Kamer binnenkort een brief...

Pagina's