• Met ingang van 1 januari 2011 is de ABP-premie aangepast. Dat vereiste tevens de aanpassing van het instrument Personele kosten PO. Dat is inmiddels gebeurd en het bijgestelde instrument is...

  • In het convenant Leerkracht is jaarlijks € 20 mln beschikbaar gesteld voor conciërges en/of administratief personeel in het primair onderwijs. Deze middelen zijn ingezet voor de regeling...

  • De minister voert al per 1 augustus 2012 vrijwel alle bezuinigingen op het speciaal onderwijs door. Dit betekent dat er al zeer snel sprake is van grote aantallen ontslagen onder het...

  • Besturen van SBO-scholen, (V)SO scholen of diensten ambulante begeleiding zijn per 1 augustus 2010 geconfronteerd met een vermindering van de rijksbekostiging, met betrekking tot de rugzakken in...

  • Met ingang van schooljaar 2010-2011 is een deel van de lumpsumbekostiging in de bestemmingsbox opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken...

  • De PO-Raad heeft grote zorg over de gevolgen voor het onderwijs van de verhoging van de pensioenpremies, die het ABP-bestuur heeft aangekondigd. Dit zal leiden tot verhoging van de werkgeverslasten...

  • Het kabinet is van plan om het in de toekomst weer mogelijk te maken dat dislocatie verzelfstandigen. Op aandringen van onder andere de PO-Raad bereidt het ministerie van OCW hiervoor een...

  • De regel dat de bekostiging van een basisschool wordt stopgezet als de school drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit, wordt aangepast. Het ministerie is voornemens om deze termijn...

  • “Het schoolmanagement kan niet rekenen”. Dit is de kop van een column van Frank Kalshoven in de Volkskrant van zaterdag 12 februari. In die column wijst hij op cijfers uit het Jaarboek Onderwijs...

  • Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. Woordvoerder Dupuis...

Pagina's