• Schoolbesturen krijgen 0,21 procent meer personele bekostiging ter compensatie van de gestegen arbeidskosten in 2014. De ontwikkeling van pensioenpremies en sociale lasten in de marktsector wordt daarmee min of meer gevolgd. Toch is de compensatie ook dit jaar lager dan de daadwerkelijk gestegen werkgeverslasten. Dat komt met name door de stijging van de werkloosheidskosten (premies participatiefonds).

  • Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in 2009. Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen.

  • De Tweede Kamer is begonnen aan de laatste eindsprint voor de zomervakantie. Voor het primair onderwijs komen er een aantal grote debatten aan: over krimp, passend onderwijs en de toekomst van het onderwijstoezicht. In aanloop daar naartoe voert de PO-Raad verschillende gesprekken met Tweede Kamerleden en hun medewerkers.

  • Het is niet de intentie om met de invoering van Passend onderwijs de belastinginkomsten uit btw te vergroten. Dat stelden de ministeries van Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag in een overleg met de PO-Raad.

  • De PO-Raad heeft de handreiking Toetsingskader Verantwoording Financiële Posities uitgebracht. Dit is in de eerste plaats een gebruiksaanwijzing bij het toetsingskader Verantwoording Financiële Posities, en helpt bij het daadwerkelijke gebruik ervan. Daarnaast bevat de handreiking achtergrondinformatie en tips voor het beoordelen van alle belangrijke kapitaals-en vermogensposities.

  • De nieuwe regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,278%. De indexering voor de directie bedraagt 0%. De enige aanpassing ten opzichte van de GPL 2013/2014 betreft het budget dat conform het Convenant Leerkracht aan de GPL is toegevoegd.

  • In diverse berichten werd donderdag de suggestie gewekt dat in het primair onderwijs personeel is ontslagen terwijl er de afgelopen tijd juist geld is bijgekomen. Deze berichten zijn gebaseerd op cijfers die achterhaald zijn door de politieke werkelijkheid van het Herfstakkoord.

  • Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord. Belangrijke akkoorden, die gezamenlijk behoorlijk wat consequenties hebben voor het onderwijs. Sommige hiervan zijn al uitgewerkt, over de uitwerking van andere wordt nog onderhandeld. Een volledig en gedetailleerd financieel plaatje is helaas nog niet te geven. Desondanks vindt de PO-Raad het belangrijk haar leden alvast een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen van de verschillende afspraken.

  • In de afgelopen week werd meer duidelijk over de verdeling van het geld dat is gemoeid met het Herfstakkoord. Dat gaat onder meer naar leraren en passend onderwijs. Daarnaast werd ook bekend dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 2015 en 2016 een extra budget krijgt van 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Dit extra budget voor het NRO is onderdeel van een incidentele extra investering die voortvloeit uit het Herfstakkoord.

  • Een pedagogisch medewerker van een kinderopvangorganisatie werkt na schooltijd in de buitenschoolse opvang en wordt op andere momenten ingezet in de klas. De school in kwestie geeft op die manier invulling aan het experiment ‘flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van Onderwijs. Met de constructie probeert ze samenwerking tussen kinderopvang en school goed te organiseren en de leerlingen een zo optimaal mogelijke doorgaande lijn te bieden. Maar hoewel zowel de kinderopvangorganisatie als de school btw-vrijgestelde instellingen zijn en voor hun personeel geen btw hoeven af te dragen, gaat dat niet op voor de school in het voorbeeld. Zodra kinderopvang en school (of twee scholen) op zo’n manier samenwerken, komen namelijk andere regels om de hoek kijken.

Pagina's