• In de afgelopen maanden organiseerde de PO-Raad verschillende masterclasses ter ondersteuning van schoolbesturen bij de verdere professionalisering vanuit de door de sector zelf ontwikkelde Code Goed Bestuur. Deze masterclasses werden gegeven binnen de kaders van het project Eerst kiezen, dan delen. Wilt u de masterclasses van 19 september en 3 oktober nog eens bekijken of kon u er niet bij zijn maar bent u er wel in geïnteresseerd? De volledige sessies zijn nu hier te bekijken.

  • De PO-Raad is blij dat de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP willen investeren in het onderwijs. Daarbij bestaat nog wel behoefte aan duidelijkheid hoe de begrotingsafspraken in de praktijk zullen uitwerken.

  • Het zomerreces is lang, maar als de Tweede Kamer eenmaal weer begint, kan ook de PO-Raad weer vol aan de slag met haar politieke activiteiten. Er staan direct alweer veel debatten op de rol. In oktober praat de Kamer over leraren. In aanloop naar dit debat spreken we met verschillende Kamerleden. Die gesprekken zijn nuttig en geven ons de gelegenheid de voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen.

  • Op 5 , 6 ,7 en 8 november 2013 organiseert de PO-Raad de Kennisgroep Financiën in respectievelijk Utrecht, Eindhoven en Assen. In de kennisgroep worden relevante ontwikkelingen besproken op het gebied van financieel management in het primair onderwijs. Daarnaast biedt de kennisgroep een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen.

  • De regeling bekostiging 2013-2014 is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aangepast in verband met de compensatie van de werkgeverslasten. Deze bedraagt over het kalenderjaar 2013 0,17%.

  • Het primair onderwijs is sinds 2009 financieel deskundiger geworden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wel vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat de sector zich moet blijven ontwikkelen, zo schrijven zij aan de Tweede Kamer. De inspanningen van de PO-Raad helpen daarbij, stellen de bewindslieden.

  • De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijziging ten opzicht van het controleprotocol van vorig jaar heeft betrekking op de invoering Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) per 1 januari 2013.

  • Ook schoolbesturen in het primair onderwijs hebben te maken met financiële problemen en oplopende tekorten. De PO-Raad herkent het beeld dat de VO-raad schetst. Zestig procent van de middelbare scholen kampt volgens de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs met financiële moeilijkheden. De PO-Raad trekt al langer aan de bel omdat haar schoolbesturen met dezelfde problemen te maken hebben.

  • De PO-Raad wil graag zicht krijgen op de ontwikkeling van het financiële resultaat van haar leden en de invloed ervan op de financiële situatie van het primair onderwijs. Schoolbesturen wordt daarom gevraagd hun financiële jaarcijfers 2012 en het begroot resultaat over 2013 te versturen naar de PO-Raad.

  • Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. De PO-Raad betreurt dat op structurele middelen wordt gekort maar is opgelucht dat de lumpsum niet wordt geraakt en besparingen daarmee in principe niet direct ten koste gaan van het onderwijs voor leerlingen.

Pagina's