• Het primair onderwijs is sinds 2009 financieel deskundiger geworden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wel vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat de sector zich moet blijven ontwikkelen, zo schrijven zij aan de Tweede Kamer. De inspanningen van de PO-Raad helpen daarbij, stellen de bewindslieden.

  • De conceptversie van het Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 is beschikbaar op de website van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste wijziging ten opzicht van het controleprotocol van vorig jaar heeft betrekking op de invoering Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) per 1 januari 2013.

  • Ook schoolbesturen in het primair onderwijs hebben te maken met financiële problemen en oplopende tekorten. De PO-Raad herkent het beeld dat de VO-raad schetst. Zestig procent van de middelbare scholen kampt volgens de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs met financiële moeilijkheden. De PO-Raad trekt al langer aan de bel omdat haar schoolbesturen met dezelfde problemen te maken hebben.

  • De PO-Raad wil graag zicht krijgen op de ontwikkeling van het financiële resultaat van haar leden en de invloed ervan op de financiële situatie van het primair onderwijs. Schoolbesturen wordt daarom gevraagd hun financiële jaarcijfers 2012 en het begroot resultaat over 2013 te versturen naar de PO-Raad.

  • Het onderwijs moet het voortaan doen met 200 miljoen euro minder subsidie. Voor het primair onderwijs betekent dat dat veel organisaties pijn zullen lijden. De PO-Raad betreurt dat op structurele middelen wordt gekort maar is opgelucht dat de lumpsum niet wordt geraakt en besparingen daarmee in principe niet direct ten koste gaan van het onderwijs voor leerlingen.

  • De PO-Raad blijft zich zorgen maken over de verliezen die schoolbesturen in het primair onderwijs lijden en de gevolgen die dat kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vandaag dat scholen in het (speciaal) basisonderwijs voor het derde achtereenvolgende jaar interen op hun reserves.

  • Het model Toetsingskader financiële positie ondersteunt schoolbesturen bij het evalueren en verantwoorden van hun financiële positie. In de verbeterde tool zijn de jaarcijfers 2011 van de sector PO verwerkt en heeft onder andere het meerjarenperspectief een meer prominente rol gekregen.

  • De PO-Raad heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over het wetsvoorstel om de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van materiële voorzieningen aan te passen.  De PO-Raad vraagt de...

  • Het financiële resultaat van het primair onderwijs was ook in 2011 fors negatief. De schoolbesturen stonden ruim € 100 miljoen in het rood. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers 2011, die de...

  • De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de...

Pagina's