• Onderzoek van de onderwijsinspectie naar de financiële positie van mogelijk rijkere schoolbesturen in het primair onderwijs geeft een genuanceerd beeld. Hoewel het onderzoek van de inspectie niet...

  • Ook de PO-Raad wordt de laatste tijd vaker benaderd door schoolbesturen, die te maken hebben met gemeentelijke bezuinigingen op het leerlingenvervoer, maar ook op andere beleidsterreinen. Wij maken...

  • De Eerste Kamer heeft op 9 maart jl. de Wet verzelfstandiging dislocaties aangenomen. Na publicatie in het Staatsblad treedt de wetswijziging met ingang van 1 augustus 2012 in werking. De PO-Raad...

  • Uit onderzoek in opdracht van CPS blijkt dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs dit jaar massaal bezuinigen op onderwijzend personeel. De scholen zullen daardoor minder en dus grotere...

  • De PO-Raad krijgt veel vragen over de gewichtenregeling. De huidige gewichtenregeling is onnodig ingewikkeld. Dit leidt tot veel fouten bij het invullen van de informatie. Daar waar wordt...

  • Op 5 september 2012 van 10:00-13:30 organiseert de PO-Raad de eerste Kennisgroep financiën in Utrecht (Hogeschool Domstad). De Kennisgroep Financiën is gericht op het informeren en bespreken van...

  • De jaarrekeningcijfers primair onderwijs voor het jaar 2011, worden pas begin 2013 gepubliceerd. Om al eerder inzicht te krijgen in de financiële situatie van de sector, roept de PO-Raad schoolbesturen op om, net als vorig jaar, de jaarrekeninggegevens over 2011 toe te sturen.

  • Hart van Nederland (SBS6) besteedde in de vroege editie van vrijdag 8 juni aandacht aan de cumulatie van bezuinigingen en kostenstijgingen in het primair onderwijs.

  • Het lenteakkoord betekent niet dat de zorgen over de financiële situatie in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verdwenen. In het lenteakkoord is...

  • Binnenkort zal de PO-Raad starten met een “kennisgroep financiën”. Deze kennisgroep is gericht op het informeren en bespreken van relevante ontwikkelingen op het brede terrein van financieel...

Pagina's