• In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen vier jaar was Marcelle Hendrickx (D66) wethouder onderwijs in Tilburg: ,,Zie de gemeente als je partner en niet als je vijand. Het moet over je kinderen en over je leerkrachten gaan. Uiteindelijk doen we het voor hen."

  • Om onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en kinderen beter te kunnen ondersteunen, moeten Rijk, gemeenten en schoolbesturen nodig nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgen. Daarbij is het van belang duidelijk af te bakenen wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Dat stelt de Onderwijsraad in zijn advies ‘Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’ die donderdag is gepubliceerd.

  • Voor een doorbraak in het tempo van modernisering van schoolgebouwen is een aanpassing in de wet noodzakelijk. Daarom moet een nieuw kabinet het voorstel van PO-Raad, VO-raad en VNG zonder uitstel omzetten in beleid en wetgeving. Dat staat in de Bouwagenda 2017-2020, die zojuist door Bernard Wientjes gelanceerd werd. ,,Een belangrijke erkenning van het werk van de sectororganisaties en de VNG”, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

  • 'Toon uw betrokkenheid en zet in op een convenant tussen gemeenten, RMC-regio en schoolbesturen.' Deze en andere tips en goede voorbeelden stonden in de brief die minister Jet Bussemaker (Onderwijs) onlangs aan alle centrumgemeenten stuurde over het onderwijs aan nieuwkomers. 

  • Onderwerp
    18-08-2016

    Twintig procent van de Nederlandse leerlingen verlaat het basisonderwijs met een taalachterstand van twee jaar. Deze kinderen hebben geen beperking in de aanleg, hun achterstand komt door de omgeving waarin ze opgroeien. Dat is een probleem, want wanneer een kind eenmaal een achterstand heeft, haalt het deze amper meer in. En dat heeft gevolgen voor de latere kansen op een zelfstandig leven met betaald werk en een goede gezondheid. Lees verder