• Na tien jaar lobbywerk is de PO-Raad blij dat de nieuwe onderwijsachterstandenregeling eindelijk -zo goed als- rond is. Zij maakt zich echter ook zorgen om de gevolgen voor leerlingen op de scholen waar het budget fors afneemt, soms zelfs gehalveerd wordt. In dit artikel leest u hoe de nieuwe regeling tot stand is gekomen en wat de laatste stand van zaken is, in het bijzonder voor scholen met veel nieuwkomersleerlingen.

  • Tijdens deze bijeenkomst geeft het ministerie van OCW een technische toelichting op het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid, en gaat daarbij specifiek in op de verbeterde techniek voor de bekostiging van asielzoekersleerlingen. De PO-Raad maakt zich zorgen om deze groep, die veel last krijgt van herverdeeleffecten zodra het nieuwe beleid komend schooljaar in werking treedt.

  • Zoals bekend is het ministerie van OCW van plan de gewichtenregeling en impulsregeling per 2019/2020 aan te passen (zie ook dit bericht van de PO-Raad hierover). De afgelopen tijd kregen we...

  • In tegenstelling tot eerdere berichten moeten sommige scholen nog tot en met 1 maart 2019 of 1 mei 2019 de gewichten van hun leerlingen volgens de huidige gewichtenregeling registeren. Dit heeft te...

  • De Inspectie van het Onderwijs gaat scholen in het primair onderwijs anders beoordelen. Niet langer houdt ze daarbij rekening met het percentage zogenoemde gewichtenleerlingen op een school, voortaan kijkt ze breder, naar diverse kenmerken van de leerlingpopulatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de gegevens over deze zogenoemde ‘schoolweging’. 

  • Zoals bekend is het ministerie van OCW van plan de gewichtenregeling en impulsregeling per 2019/2020 aan te passen (zie ook dit bericht van de PO-Raad hierover). De afgelopen tijd kregen we...

  • Basisscholen die relatief lage eindtoetsresultaten halen, worden hier voortaan minder op afgerekend wanneer zij veel leerlingen tellen die extra ondersteuning nodig hebben. De Inspectie van het Onderwijs heeft meer mogelijkheden gekregen om scholen dan soepeler te beoordelen.

  • De Franse president Macron gaat de klassen in achterstandswijken met de helft verkleinen. In Nederland krijgen scholen met veel achterstandsleerlingen extra geld via de gewichtenregeling, maar doordat ouders steeds hoger opgeleid zijn, slinkt dit budget en dreigen de klassen stilletjes groter te worden. Tijd voor een update rond het onderwijsachterstandenbeleid.

  • In verband met technische redenen is de verzending van het herziene Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) voor de regio Midden-Nederland vertraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de bijbehorende informatiebrief wel verstuurd, maar het OVT is niet verzonden en het bestand met de individuele leerlinggegevens is nog niet in Mijn BRON in te zien. DUO verwacht dat het OVT alsnog in de week van 4 september 2017 verzonden wordt. De bezwaarperiode van zes weken gaat in op de datum van de dagtekening van het OVT.

Pagina's