• Leden van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn met elkaar in gesprek gegaan over een nieuwe regeling voor onderwijsachterstanden. Met de opbrengsten van de bijeenkomst wil de PO-Raad komen tot een breed gedragen standpunt over een nieuwe regeling, dat zij kan inbrengen in haar overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert accountantskantoor Deloitte sinds 15 september 2015 een nieuwe controle uit op de toepassing van de gewichtenregeling door basisscholen. Meer informatie over de controle op de gewichtenregeling is nu te vinden op de website van de Onderwijsinspectie, die de controle aanstuurt. 

 • Wat heeft de gewichtenregeling met lumpsum te maken?

  Strikt genomen heeft de gewichtenregeling niets met lumpsum te maken. Het is echter wel zo dat iedere ouder met een kind in de basisschoolleeftijd dor de school gevraagd zal worden een ouderverklaring in te vullen. Op dat formulier worden een aantal vragen gesteld, onder andere over het opleidingsniveau. De vraag naar het opleidingsniveau van de ouders is bedoeld om een school extra middelen toe te kennen voor het bestrijden van onderwijs (taal) achterstanden. 

  De leerlingen worden door deze extra ondersteuning beter voorbereid op het vervolgonderwijs. Om te bepalen hoeveel extra middelen de school hiervoor kan vragen is het belangrijk dat ouders de papieren ouderverklaring invullen en ondertekenen. Wanneer ouders de ouderverklaring niet invullen krijgt de school voor dit kind geen gewicht, dus geen extra geld.

  Deze papieren ouderverklaring wordt in de administratie van de school bewaard.

  De Accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen controleert steekproefsgewijs de leerlingenadministraties van basisscholen. Bij een dergelijke controle wordt ook de ouderverklaring gecontroleerd. Het is uitgesloten dat de basisschool de opleidingsgegevens van de ouders kan en mag controleren.

  Ouders zijn niet verplicht de ouderverklaring in te vullen.

 • Scholen krijgen binnenkort extra ondersteuning bij het uitvoeren van de gewichtenregeling, de regeling die bepaalt hoeveel achterstandsmiddelen een school krijgt. Daarnaast worden zij strenger gecontroleerd of ze wel de juiste gewichten aan leerlingen toekennen en het geld krijgen waar ze recht op hebben. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Pagina's