• De Monitorcommissie Goed bestuur heeft in het najaar van 2015 een enquête onder alle schoolbesturen in het primair onderwijs gehouden. Uit de 483 reacties blijkt dat de sector zich steeds verder ontwikkelt op het gebied van Goed bestuur. Een overzicht van de belangrijkste resultaten.

 • Onderwerp
  08-02-2016

  Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een bestuurlijke visitatietraject of door een zelfevaluatie te maken die inzicht geeft in de ontwikkeling van het schoolbestuur. Dat hebben schoolbesturen afgesproken in de Strategische Agenda van de PO-Raad.

 • Het project Versterking Medezeggenschap gaat ook dit jaar met een aantal activiteiten door. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van Onderwijs heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. 

 • Schoolbestuurders moeten voortaan benoemd worden op basis van een openbaar profiel en de positie van de medezeggenschap moet sterker worden. Dat is de kern van het wetsvoorstel 'Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen' die Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

 • Wat is het beste bestuursmodel voor mijn samenwerkingsverband? Hoe laat ik alle schoolbesturen aansluiten en houd ik tegelijkertijd het intern toezicht zuiver? Ruim honderd directeuren en bestuurders zochten antwoord op deze en andere vragen op de Landelijke Bijeenkomst Governance voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs op 5 juni in Utrecht. Een verslag van interessante lezingen én de uitslagen op prikkelende stellingen. 

 • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

 • Binnen veel samenwerkingsverbanden zijn op dit moment ontwikkelingen en discussies gaande rond governance, in het bijzonder de scheiding van bestuur en toezicht, ownership en rolbewustzijn, maar...

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert dit jaar voor de tweede keer de Dag van het Onderwijsbestuur. Minister Bussemaker nodigt u van harte uit om daar met elkaar het gesprek aan te gaan, van elkaar te leren en nieuwe kennis op te doen.

 • Noordelijke schoolbesturen zien in samenwerkingsscholen een oplossing voor de dalende leerlingaantallen. Zij juichen daarom het wetsvoorstel voor verruimde wet- en regelgeving rondom de oprichting van dit soort scholen van harte toe, aldus het Dagblad van het Noorden op 30 april.

 • In de sector primair onderwijs werken steeds meer bestuurssecretarissen. Er is een toenemende behoefte onder hen om elkaar te ontmoeten en actuele thema’s en dilemma’s met elkaar te bespreken. De PO-Raad inventariseert daarom of er voldoende behoefte is onder de secretarissen om een eigen kennisgroep voor bestuurssecretarissen op te richten.

Pagina's