• De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij een goed schoolbestuur. En bij goed bestuur hoort een goed functionerend intern toezicht. Bestuur en toezicht functioneren in relatie tot elkaar. Om die reden heeft de PO-Raad de brochure ‘Toezicht houden onder de loep – Het intern toezicht in het primair onderwijs’ uitgegeven.

  • De besturen in het primair onderwijs (PO) hebben het versterken van de bestuurskracht hoog op de agenda. Daarbij is het belangrijk dat de politiek de sector PO als eigen, unieke sector beschouwt, gezien haar diversiteit in bestuurlijke omvang en bestuursmodellen en haar relatief korte geschiedenis met professioneel bestuur. Het nemen van generieke maatregelen voor alle onderwijssectoren, doet geen recht aan het primair onderwijs. Dat was de boodschap van de PO-Raad donderdag aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.

  • Het primair onderwijs krijgt veel ruimte en vertrouwen om zelf te zorgen voor het verbeteren van de bestuurskracht in de sector. Dat schrijven Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Het nieuwe Netwerk Goed bestuur, houdt op 10 januari 2014 zijn eerste vergadering. Het eerste doel van het netwerk is het bestuur te adviseren over de uitvoering van het advies dat de commissie...

  • De PO-Raad gaat met de schoolbesturen in het primair onderwijs aan het werk voor zelfbewustere en krachtigere schoolbesturen. Een externe commissie onder leiding van hoogleraar Pauline Meurs heeft...

  • De PO-Raad organiseert op 8 november een terugkomdag voor besturen die deelnemen aan het collegiale visitatietraject. Het programma is tweeledig. In het eerste deel zullen we terugkijken op het...

  • Stuurt u al op onderwijskwaliteit en wilt u weten of u daarmee prima op weg bent? Vul het Bestuurlijk assessment in om het niveau van uw bestuur in kaart te brengen.

  • Er hoeft geen overkoepelende gedragscode te komen voor bestuurders in de semipublieke sector zoals het onderwijs. De huidige regels en gedragscodes zouden afdoende moeten zijn. Wel moet er een 'open bestuurscultuur' ontstaan waarin over behoorlijk gedrag met elkaar wordt gepraat. Dat concludeert de Commissie Behoorlijk Bestuur in het rapport ‘Een lastig gesprek’ dat zij op 11 september presenteerde.

  • Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, spreekt op de werkconferentie 'Bestuurskracht, sturen op resultaat' van de KPC Groep. Ze zal daar reageren op de bevindingen van een onderzoek van de KPC Groep naar de relaties tussen schoolbesturen, intern toezichthouders, schoolleiders en leraren.

  • De PO-Raad organiseert na de zomervakantie drie masterclasses ter ondersteuning van schoolbestuurders bij hun verdere professionalisering. De Code Goed Bestuur staat daarbij centraal. U kunt zich daar nu voor inschrijven.

Pagina's