• De sectororganisaties hebben een brief gestuurd aan samenwerkingsverbanden die nog geen onafhankelijk lid hebben aangesteld binnen het intern toezicht. De PO-Raad en VO-raad vragen de...

 • Wat verandert er met ingang van 1 januari 2021 voor de benoeming van een bestuurder van een samenwerkingsverband?

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs, is de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in lijn gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school.

  Vanaf 1 januari 2021 moet voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een sollicitatiecommissie worden ingesteld, waarvan in elk geval deel uitmaken:

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de MR van het samenwerkingsverband;

  • een lid uit of namens de personeelsgeleding van de OPR;
  • een lid uit of namens de ouder-/leerlinggeleding van de OPR.

  Je leest er meer over in het bericht op de website van infowms.nl.

 • Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad hebben de leden van de vereniging ingestemd met de versterking van governance op het niveau van het samenwerkingsverband (meer...

 • De PO-Raad en VO-raad hebben tijdens hun algemene ledenvergadering van november 2018 afgesproken dat ieder samenwerkingsverband passend onderwijs een onafhankelijk lid aanstelt in het toezichthoudend orgaan. In de Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs wordt toegelicht hoe schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dat kunnen doen.  

 • De afgelopen periode zijn naar aanleiding van het rapport van de monitorcommissie diverse gesprekken over onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden gevoerd. We merken dat onze achterban er...