• In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt één kind per schoolklas mishandeld. Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK) ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs.

 • Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld, staat in de vierde voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld.

 • Speciaal voor het onderwijs is een app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld. Deze app biedt onderwijspersoneel handvatten rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus - waarbij er zorgen zijn over de situatie van een aantal leerlingen thuis en deze leerlingen niet altijd letterlijk 'in beeld' zijn - wil de Beweging tegen Kindermishandeling hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. 

 • In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Tijdens de Week tegen kindermishandeling van 19 tot en met 25 november wordt met allerlei activiteiten voor deze groep kwetsbare kinderen extra aandacht gevraagd.

 • Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed....

 • Voormalig Jeugdzorg-bestuurder Jan Sprokkereef gaat onderzoeken hoe een registratievereiste voor scholen bij een vermoeden van kindermishandeling het beste vorm kan krijgen. Hij doet dat samen met het onderwijs-en zorgveld. Dat moet nog voor de zomer uitmonden in een voorstel. Ook de PO-Raad praat hierover mee.

 • Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen die vermoeden dat een kind wordt misbruikt, moeten worden verplicht dit te melden, vindt de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik daarom.

 • Wat betekent de Meldcode voor het onderwijs?

  Scholen dienen een Meldcode, dit is een protocol met een stappenplan, te hebben waarin beschreven staat hoe de professional omgaat met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de Meldcode dient te staan wie wanneer wat en op welke wijze doet en bevat een signalenlijst en gesprekshandleiding. Ook registratie- en dossiervorming, de rollen en verantwoordelijkheden, een sociale kaart en scholingsplan maken deel uit van de Meldcode. Naast het implementeren van de Meldcode dient de organisatie het gebruik en kennis van de Meldcode te bevorderen. Het personeel dient getraind te zijn in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het werken met de Meldcode.

  De inspectie toetst scholen in de nabije toekomst of ze werken volgens de Meldcode. Denk aan: het beschikken over een meldcode, de randvoorwaarden en de feitelijke toepassing van de Meldcode.

 • Moet ik alle vermoedens en incidenten melden?

  Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Door te werken met de meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de school. Het stappenplan biedt houvast bij die afweging.

  De verplichte meldcode regelt dat een professional zijn beroepsgeheim kan doorbreken om melding te doen.

 • Hoe ziet een meldcode eruit?

  Voor leraren en anderen op school betekent de invoering van de Meldcode dat zij verplicht zijn om bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling de stappen van de Meldcode te zetten. Iedere school stelt zijn eigen meldcode vast, met daarin minimaal de volgende 5 stappen:

  1. Breng signalen in kaart
  2. Overleg met een deskundige collega op school en/of vraag advies bij het AMK
  3. Voer een gesprek met de ouders over de signalen
  4. Beoordeel de risico's en de ernst van de signalen in het zorgteam
  5. Beslis wat er moet gebeuren:
      a. Kan de school zelf voldoende hulp bieden of organiseren? De effecten van de hulp volgen en zonodig alsnog een melding doen als er signalen zijn dat kindermishandeling niet stopt of opnieuw begint.
      b. Moet er een melding bij het AMK worden gedaan? Indien mogelijk vooraf met ouders de melding bespreken. Evt. met de leerling indien deze 12 jaar of ouder is.

Pagina's