• Vanwege de vele aanmeldingen wordt er op 6 juni 2018 een extra basiscursus onderwijshuisvesting georganiseerd. ...

 • Het gemiddelde schoolgebouw in Nederland is veertig jaar oud, slurpt energie en is ongezond voor leerlingen en personeel. Eén van de speerpunten van de strategische agenda van de PO-Raad is om hier verandering in aan te brengen. Hoe verloopt deze omslag in de praktijk? De PO-Raad sprak met Chantal Broekhuis, huisvestingsmedewerker bij PCOU Willibrord in Utrecht, met zestig gebouwen onder haar hoede. 

 • In april 2018 starten twee netwerken voor het primair en voortgezet onderwijs met een nieuw programma. Op 11 april met huisvestingsmedewerkers over investeren in duurzaamheid en op 25 april met...

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, zoals ieder jaar, de normbedragen voor onderwijshuisvesting geïndexeerd. Deze zijn onderdeel van de modelverordening. Omdat steeds meer gemeenten de normvergoeding overschrijden komt er een onderzoek naar de huidige systematiek, kondigt de VNG aan op haar website.

 • De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Ze worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.

 • Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg, wordt wel gezegd. Zeker als het gaat om goede onderwijshuisvesting. Gelukkig zijn er ook mensen die dromen in daden kunnen...

 • Pagina

  In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo...

 • Wie is verantwoordelijk voor het schoolgebouw: bestuur of gemeente?

  De financiering van de huisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het Gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting.  

  Gemeente

  Via een stelsel van criteria ontvangen de gemeenten een algemene uitkering, het zogenoemde Gemeentefonds. Dit is een algemene uitkering, waarmee gemeenten eigen beleidsprioriteiten kan stellen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dat, dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De verantwoordelijkheden van gemeenten voor wat betreft onderwijshuisvesting kunnen worden samengevat in:

  • vervanging
  • nieuwbouw
  • uitbreiding en tijdelijke huisvesting
  • eerste inrichting
  • constructiefouten
  • vergoeding van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden
  • OZB

  Schoolbestuur

  Als onderdeel van de lumpsum ontvangt het bestuur onder ander een genormeerde vergoeding voor onderhoud, energieverbruik en schoonmaak. De schoolbesturen dienen het onderhoud te bekostigen voor het terrein en gebouw als het gaat om:

  • het onderhoud van de binnenkant
  • het buitenonderhoud en aanpassingen 
  • het herstelonderhoud
  • vervanging van leer- en hulpmiddelen

  ​Geen van beide partijen is in financiële of juridische zin verantwoordelijk voor de renovatie van schoolgebouwen.   Wat doet de PO-Raad?

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

 • De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. Deze gegevens geven geen absolute zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen.

 • Deze bijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal is gratis voor gemeenten, scholen en zorgorganisaties....

Pagina's