• De nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen zijn bekend. Ze worden iedere vijf jaar opnieuw vastgesteld.

 • Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren in de weg, wordt wel gezegd. Zeker als het gaat om goede onderwijshuisvesting. Gelukkig zijn er ook mensen die dromen in daden kunnen...

 • Pagina

  In zo'n 80% van de 7000 schoolgebouwen is het binnenklimaat zó slecht, dat de leerlingen 's middags niet meer goed kunnen leren. Ook het werkklimaat voor de docenten voldoet niet meer aan de arbo...

 • Wie is verantwoordelijk voor het schoolgebouw: bestuur of gemeente?

  De financiering van de huisvesting loopt deels rechtstreeks via de schoolbesturen als onderdeel van de lumpsum en deels via de gemeenten (het Gemeentefonds). Beide partijen hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de bekostiging, het beheer en de exploitatie van huisvesting.  

  Gemeente

  Via een stelsel van criteria ontvangen de gemeenten een algemene uitkering, het zogenoemde Gemeentefonds. Dit is een algemene uitkering, waarmee gemeenten eigen beleidsprioriteiten kan stellen. De gemeente heeft op grond van de wet de zorgplicht voor de huisvesting van scholen. In essentie betekent dat, dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gemaakt waarmee nieuwe schoolgebouwen kunnen worden gerealiseerd en oude schoolgebouwen kunnen worden vervangen. De verantwoordelijkheden van gemeenten voor wat betreft onderwijshuisvesting kunnen worden samengevat in:

  • vervanging
  • nieuwbouw
  • uitbreiding en tijdelijke huisvesting
  • eerste inrichting
  • constructiefouten
  • vergoeding van schade als gevolg van bijzondere omstandigheden
  • OZB

  Schoolbestuur

  Als onderdeel van de lumpsum ontvangt het bestuur onder ander een genormeerde vergoeding voor onderhoud, energieverbruik en schoonmaak. De schoolbesturen dienen het onderhoud te bekostigen voor het terrein en gebouw als het gaat om:

  • het onderhoud van de binnenkant
  • het buitenonderhoud en aanpassingen 
  • het herstelonderhoud
  • vervanging van leer- en hulpmiddelen

  ​Geen van beide partijen is in financiële of juridische zin verantwoordelijk voor de renovatie van schoolgebouwen.   Wat doet de PO-Raad?

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met onze Helpdesk, of met onze beleidsadviseur Gertjan van Midden.

 • De PO-Raad heeft de tool voor het berekenen van de uitkering die gemeenten ontvangen voor onderwijshuisvesting geactualiseerd. Deze gegevens geven geen absolute zekerheid maar zijn vooral bedoeld om, wanneer nodig, het gesprek aan te gaan met de gemeente. In het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO) kunnen de besturen nadere informatie krijgen omtrent de besteding van deze middelen.

 • Deze bijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal is gratis voor gemeenten, scholen en zorgorganisaties....

 • Doelgroep: schoolbestuurders (max. 20 deelnemers). Dit lerende netwerk wordt georganiseerd door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. ...

 • Bouwstenen, landelijk platform voor maatschappelijk vastgoed, gaat vanaf nu ook regionaal aan de slag. De PO-Raad, VO-Raad en de VNG ondersteunen dit initiatief.

 • Platform Bouwstenen voor Sociaal heeft de publicatie ‘In Control’ beschikbaar gesteld voor schoolbesturen. De publicatie is het resultaat van gezamenlijk ontwikkelwerk van Bouwstenen met de PO-Raad, VNG en partners. De publicatie geeft schoolbesturen inzicht in vastgoedinformatiesystemen.

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een aanpassing van de Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gepubliceerd. Deze aanpassingen moeten een antwoord geven op een aantal onduidelijkheden in de verordening. Op de site van de VNG is naast de nieuwe tekst ook een handige 'was > wordt'-tabel te vinden.

Pagina's