• Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

  • Gemeenten en schoolbesturen werken samen aan onderwijshuisvesting. Om hen hierbij te ondersteunen ontwikkelen Berenschot en ICS Adviseurs in het project OnderwijsLokaal een afwegingskader dat helpt om binnen de lokale context de juiste keuzes te kunnen maken over de huisvesting van scholen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Vanaf 2016 zijn er adviseurs beschikbaar om lokale ondersteuning te bieden bij het gebruik van dit instrument.

  • Op 10 november vindt tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats. De partners van de Green Deal Scholen, waaronder de PO-Raad, willen met dit uitvoeringsprogramma schoolbesturen ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

  • Grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Hoe doe je dat, met wie doe je dat en wat zijn daarbij de nieuwste ervaringen? De kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK...

  • De Raad van State buigt zich momenteel over het wetsvoorstel dat het schoolbesturen makkelijker maakt een samenwerkingsschool te vormen. Zodra die hierover advies heeft uitgebracht, wordt deze openbaar en naar de Tweede Kamer gestuurd.

  • Op de markt zijn diverse systemen te koop die u helpen grip te krijgen of te houden op uw vastgoed en zaken rond uw huisvesting. Maar functioneren deze systemen voor vastgoed- en facility management ook naar behoren en sluiten ze aan op uw wensen en mogelijkheden? Om meer zicht te krijgen op de ervaring met de beschikbare systemen voeren VNG, PO-Raad en Aedes-Actiz in Bouwstenenverband een onderzoek onder gebruikers uit.

  • Met de overheveling van de onderhoudstaken van gemeenten naar scholen is de verantwoordelijkheid voor huisvesting van schoolbesturen stevig vergroot. Inmiddels is huisvesting, na personele lasten,...

  • Het Programma van Eisen Frisse Scholen is gewijzigd. Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen. 

  • Op 30 september organiseert de PO-Raad de masterclass Doordecentralisatie onderwijshuisvesting; de winst van het Bredase model. ...

  • Wilt u als schoolbestuur uw kennis over onderwijshuisvesting vergroten om deze verantwoordelijkheid goed op u te kunnen nemen? De PO-Raad organiseert dit jaar een cursusreeks onderwijshuisvesting....

Pagina's