• Uit onderzoek van het Productschap Tuinbouw, onderzoeksbureau Fytagoras en TNO blijkt dat de gezondheid en de prestaties van leerlingen beter worden door luchtzuiverende planten in de klas. Het...

  • Op 30 september presenteerde Hevo een onderzoek naar een nieuw bekostigingsstelsel voor onderwijshuisvesting: ‘Doelgericht naar betere huisvesting’. In de aanbevelingen sluit het adviesbureau voor...

  • In de algemene politieke beschouwingen heeft het CDA gepleit voor doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van gemeenten naar schoolbesturen. De PO-Raad heeft regelmatig contact gehad met...

  • Gelijktijdig met de afloop van de subsidieregeling binnenmilieu (deze week moesten gemeenten en schoolbesturen de afrekening bij OCW indienen) is in Veldhoven symbolisch het project “verbetering...

  • Op 21 september a.s. organiseert Bouwstenen (een samenwerking tussen PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, VNG, Aedes, MO groep en het werkveld) een excursie naar Antaris in Leusden. Antaris is...

  • De minister van OCW beëindigt de subsidie aan het Servicecentrum scholenbouw per 1 januari 2012. PO-Raad, VNG en VO-raad hebben de afgelopen weken samen met het Waarborgfonds Kinderopvang gekeken...

  • In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister...

  • Het investeringsniveau van gemeenten in scholenbouw blijft dit jaar sterk achter. Het beeld dat uit een eerder gehouden peiling van de PO-Raad onder een deel van de achterban, lijkt bevestigd te...

  • De Bond van Nederlandse Architecten bracht onlangs een rapport uit met de resultaten van een onderzoek naar nieuwe schoolgebouwen. Het rapport bevestigt het beeld van de PO-Raad dat een slecht...

  • Op donderdag 23 juni vond een rondetafelgesprek plaats over de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. Voor dit gesprek, dat op initiatief van de vaste commissie van Sociale Zaken en...

Pagina's