• Het huidige kabinet gaat geen stappen meer zetten om een basisvoorziening voor peuters te komen of IKC’s wettelijk mogelijk te maken. Wel wil ze laten onderzoeken hoe een volgend kabinet hiermee een vliegende start mee kan maken. Dat schrijven minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en ook de Onderwijsraad hebben zich...

  • Als je kinderen gelijke kansen wil bieden, is samenwerking tussen ouders, kinderopvang, onderwijs, welzijn, zorg en gemeenten essentieel. Daarom streven Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG naar meer verbinding tussen partijen om zo een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen te realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn.

  • Erken het kindcentrum als wettelijke verschijningsvorm en betrek het SER-advies bij de uitwerking van de moties. Dat is de boodschap waarmee PO-Raad, MOgroep en VNG de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken vandaag het algemeen overleg over kinderopvang in sturen.    

  • In 2016 organiseert Ruimte-OK in samenwerking met Leeuwendaal een praktische leergang op vier woensdagmiddagen met inspirerende gastsprekers en ervaringsdeskundigen. De leergang is ontwikkeld door...

  • De Tweede Kamer spoort het kabinet nogmaals aan te regelen dat kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie mogen worden aangeboden. PvdA, GroenLinks en D66 dienden daartoe maandag een motie in. De PO-Raad onderschrijft het belang hiervan voor de ontwikkeling van kinderen.

  • Omdat hun schoolgebouwen niet aardbevingsbestendig zijn, verhuizen sommige scholen in Groningen noodgedwongen naar nieuwe, tijdelijke schoolgebouwen, die wel een veilige leeromgeving bieden. Deze uit nood geboren situatie laat zien dat - als betrokken partijen écht willen en moeten - door goede regionale samenwerking in zeer korte tijd toekomstbestendige schoolgebouwen tot stand kunnen komen. Zo is in Groningen nu de unieke kans ontstaan om het modernste schoolgebouwenbestand van Nederland te realiseren, waarin ook rekening gehouden kan worden met krimpproblematiek en wensen op het gebied van Integrale Kind Centra (IKC).

  • De druk om iets te doen aan de belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang neemt toe, nu ook vanuit de politiek gevraagd wordt om aanpassingen in de wet. Tijdens de begrotingsbehandeling van OCW heeft de PvdA staatssecretaris Dekker (Onderwijs) verzocht om tot een wetsvoorstel te komen waarmee alle wettelijke belemmeringen voor kindcentra worden weggenomen

  • Hoe kun je inhoudelijk vorm geven aan Kindcentra? Wat is nodig aan wetgeving om kindcentra mogelijk te maken? Hoe realiseer je een toegangsrecht voor elk kind? En: wat zijn hierbij vereiste...

Pagina's