• Op 2 november heeft Regioplan een uitnodiging gestuurd naar schoolbesturen en gemeenten voor het invullen van de enquête naar het draagvlak voor een mogelijke doordecentralisatie van het...

  • HEVO heeft tijdens een symposium in ’s-Hertogenbosch de tweede versie van de kwaliteitsrichtlijn huisvesting primair onderwijs gepresenteerd. De Duurzame kwaliteitsrichtlijnen huisvesting PO...

  • Begin november hebben alle schoolbesturen met scholen voor primair onderwijs een vragenlijst ontvangen over de wenselijkheid van een mogelijke decentralisatie van het buitenonderhoud. De PO-Raad...

  • In verschillende media werd staatssecretaris Atsma deze week geciteerd met informatie over asbest in scholen. De PO-Raad heeft zich verbaasd over de uitspraken van de staatssecretaris en over de...

  • In de algemene politieke beschouwingen heeft het CDA gepleit voor doordecentralisatie van de huisvestingsmiddelen van gemeenten naar schoolbesturen. De PO-Raad heeft regelmatig contact gehad met...

  • Met ingang van 1 oktober 2011 treedt de Wet fusietoets in het onderwijs (Stb. 95) en de bijbehorende ministeriële regeling in werking.  Met ingang van die datum moeten schoolbesturen die scholen...

  • In een brief aan de Tweede Kamer reageert minister Van Bijsterveldt op de kritische kanttekeningen die de PO-Raad stelde bij een evaluatie van de Materiële Bekostiging, eind mei 2011. De minister...

  • De minister van onderwijs heeft besloten het service centrum scholenbouw na 1 januari 2012 niet langer te subsidiëren. De PO-Raad, VO-raad en VNG vinden dat zij dit besluit moet heroverwegen, omdat...

  • Een aanzienlijk deel van het geld voor onderwijshuisvesting wordt niet gebruikt voor schoolgebouwen. Gemeenten besteden bijna 400 miljoen euro per jaar ten onrechte niet aan de huisvesting van...

  • Onlangs is de evaluatie van de materiële instandhouding door de minister aan de kamer gestuurd. De minister heeft de kamer gemeld dat er slechts sprake is van geringe overschrijdingen. Uit de...

Pagina's