• De Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO-Raad en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs hebben gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) om tot een herziend curriculum (kerndoelen) te komen in het primair en voortgezet onderwijs.

  • Het Platform #Onderwijs2032 is donderdag 12 februari officieel van start gegaan. Het platform, dat bestaat uit experts van binnen en buiten het onderwijs, buigt zich over de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving mee te doen.

  • De eerste weken van het nieuwe jaar stonden in de Tweede Kamer in het teken van het curriculum (toekomstgericht funderend onderwijs) en privacy in het onderwijs. Ook werd in de Tweede Kamer de wet aangenomen in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bevestigt na vragen van de Tweede Kamer dat het onderwijsveld nauw wordt betrokken bij de herijking van de kerndoelen en eindtermen. 

  • Op bezoek in Schotland, ervoeren de partners van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl wat het Schotse 'curriculum for excellence’ inhoudt. ,,Wat ik mooi vond, is dat het geen dichtgetimmerd curriculum is, maar meer een ‘besturingssysteem’ werd waarmee men het onderwijs vorm kan geven. Een systeem dat nog voldoende flexibiliteit en eigen keuze in zich heeft om diversiteit overeind te houden'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

  • Er is een onderwerp dat even belangrijk als gevoelig is. Waar de meningen bij voorbaat over verdeeld zijn. Het herijken van de kerndoelen in het primair onderwijs. Door sommigen ook ‘het nieuwe curriculum in het primair onderwijs’ genoemd. Nog voordat is uitgelegd wat met dit begrip eigenlijk wordt bedoeld, schermen ‘tegenstanders’ met een andere term – onderwijsvrijheid – om de discussie de mond te snoeren. Het liefst geen curriculum is hun mantra. Sommige voorstanders op hun beurt timmeren het curriculum juist het liefst zo vol met verplichtingen voor scholen dat de stap naar staatsonderwijs nog maar een kleine is. Ik ben van beide opvattingen geen fan.

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

  • De kunst en de uitdaging van het onderwijs is leerlingen bagage mee te geven waarmee ze later als volwaardige burgers kunnen meedoen in de samenleving. Dat is een belangrijke taak, maar ook een ingewikkelde omdat de toekomst van die samenleving noch die van de arbeidsmarkt zich goed laat voorspellen. Er is geen glazen bol waarin we kunnen kijken.

Pagina's