• Vooruitlopend op de Week van Kinderen Veilig lanceerde de Taskforce kindermishandeling vandaag, op 7 oktober, een nieuwe website: www.weekvankinderenveilig.nl. De actie is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief.

  • De Taskforce kindermishandeling organiseert van 18 tot en met 23 november de Week van Kinderen Veilig. Het is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. De PO-Raad ondersteunt dit initiatief. Tijdens de week is onder meer aandacht voor de meldcode huiselijk geweld.

  • Alle basisscholen ontvangen dinsdag 10 september een speciale editie van het Tijdschrift Kindermishandeling. Schoolbesturen, schoolleiders en leraren vinden in het blad nuttige informatie over wat zij kunnen doen om kindermishandeling te stoppen.

  • Ondanks alle inzet en betrokkenheid van professionals gebeurt het wel eens dat bij de zorg voor kinderen een aantal dingen ernstig misgaan. Bepaalde manieren van handelen kunnen een effectieve hulpverlening in de weg staan. De Inspectie Jeugdzorg en STJ organiseren daarom op maandag 23 september een symposium waarin het doorbreken van deze patronen centraal staat. Omdat ook het onderwijs met jeugdzorg te maken heeft, zijn ook schoolbesturen van harte uitgenodigd.

  • Leerkrachten en andere medewerkers in het onderwijs, de jeugdzorg en kinderopvang moeten sinds 1 juli gebruik kunnen maken van een meldcode kindermishandeling. Met zo’n code moeten zij makkelijker actie kunnen ondernemen wanneer zij vermoeden dat een kind te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. De PO-Raad heeft schoolbesturen daar al eerder over geïnformeerd. Zij vinden op deze website meer informatie over dit onderwerp.

  • Scholen die vermoeden dat een leerling wordt mishandeld, moeten vanaf 1 juli aanstaande met een meldcode werken. Het w etsvoorstel 'Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'...

Pagina's