• Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die de fiscaal-juridische houdbaarheid gaat toetsen van de modellen die integrale kindcentra (IKC) hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel. Die toezegging deed Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gisteren aan de Tweede Kamer in het overleg over kinderopvang. De PO-Raad heeft hiervoor gepleit, net als de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. 

  • In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Wat beloven de partijen hierover in hun programma’s en minstens zo belangrijk: wat zeggen de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)? In deze eerste editie de basisvoorziening voor het jonge kind.

  • Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ziet geen aanleiding om samenwerkingsvormen tussen schoolbesturen bij wet te verbieden, zoals de SGP heeft voorgesteld. Wel waarschuwt Dekker in een brief aan de Kamer dat besturen het verbeteren van de onderwijskwaliteit voorop moeten stellen bij hun samenwerking en dat zij moeten waken voor het behoud van hun autonomie.

  • U heeft een of meerdere scholen die er wel voor voelen om intensief samen te werken met kinderopvang of al brede school of IKC zijn. Of misschien wilt u de samenwerking en IKC-ontwikkeling...

  • Er zit weinig schot in de uitvoering van de motie Yücel over samenhang tussen onderwijs en opvang. Dat constateerden Groenlinks en PvdA gisteren tot hun teleurstelling tijdens het algemeen overleg over kinderopvang. Deze partijen drongen aan op voorbereidend werk van het huidige kabinet, zodat een nieuw kabinet snel stappen kan zetten.

  • Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en ook de Onderwijsraad hebben zich...

  • Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Dat kwamen minister Asscher van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren overeen. De PO-Raad is verheugd dat het kabinet kinderen van niet-werkende ouders tegemoet wil komen. Wel blijft de PO-Raad aandacht vragen voor één basisvoorziening voor alle kinderen. 

  • Erken het kindcentrum als wettelijke verschijningsvorm en betrek het SER-advies bij de uitwerking van de moties. Dat is de boodschap waarmee PO-Raad, MOgroep en VNG de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken vandaag het algemeen overleg over kinderopvang in sturen.    

  • Investeren gaat hand in hand met financieren. En niet in alle gevallen zullen de benodigde middelen beschikbaar zijn. Daarom organiseert Ruimte-OK informatiesessies van ‘Leren op Locatie’ in het...

  • De PO-Raad vindt dat ieder kind recht heeft op een goede start. Het huidige voorstel dat aangeboden is ter internetconsultatie, komt volgens de PO-Raad niet tegemoet aan het versnipperde aanbod voor jonge kinderen en geeft geen garantie voor toegang tot voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen.

Pagina's