• De afgelopen dagen was er aandacht in de media voor zowel het aantal gesloten als gestichte scholen. Reden hiervoor waren cijfers die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) publiceerde. Het aantal basisscholen dat de deuren moest sluiten afgelopen schooljaar, daalde voor het eerst sinds jaren: 87. Daarentegen kwamen er - slechts - 10 nieuwe scholen bij.

  • Een nieuw schooljaar is een startmoment voor diverse nieuwe regels en experimenten. Een overzicht van enkele belangrijke wijzigingen en vernieuwingen waarmee scholen en hun besturen te maken kunnen krijgen.

  • Er komt € 290,5 miljoen beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp (Economische Zaken) op 6 juni naar de Kamer stuurde. Het kabinet wil scholen in die regio hiermee een antwoord bieden op zowel de aardbevings- als de krimpproblematiek.

  • Leerlingendaling.nl wil graag weten of u de site kent en of u er vindt wat u zoekt. De site moet schoolbestuurders ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp.

  • In de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer verloopt de samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten van een leien dakje. Zo zijn er op het gebied van huisvesting, renovatie en scholenonderhoud goede afspraken gemaakt. Opvallend, want elders in het land verloopt die samenwerking soms wat stroef. Rob van Ooijen en Paul Bronstring vertellen hoe ze dit voor elkaar kregen.

  • Leerlingendaling heeft behoorlijk wat consequenties, maar hoe moeten scholen in het primair onderwijs daarmee omgaan? Reinier Goedhart, beleidsadviseur bij de PO-Raad staat scholen bij in financiële vraagstukken. Op de website leerlingendaling.nl vertelt hij hierover.

  • De Tweede Kamer wil eerst een veldraadpleging afwachten, voordat tot aanpassing van de fusietoets wordt overgegaan. Dit werd dinsdag duidelijk uit de stemming over de moties uit het krimpdebat. Voor de PO-Raad duurt het allemaal veel te lang. Zij maakt zich al geruime tijd hard voor het weghalen van regels die samenwerking om krimp het hoofd te kunnen bieden belemmeren. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rondom dit thema en de acties van de PO-Raad.

  • Starre regels belemmeren scholen in hun pogingen om leerlingendaling goed het hoofd te kunnen bieden. Daardoor dreigen zij de deuren te moeten sluiten. Dat stelden de PO-Raad en de VO-raad in het Algemeen Dagblad op 7 december.

  • PO-Raad en VO-raad slaan alarm over het voortdurend uitstellen van het omzetten van beleidsvoornemens in concrete maatregelen tegen negatieve gevolgen van krimp in het onderwijs. Scholen en schoolsoorten dreigen daardoor willekeurig om te vallen en te verdwijnen. Kwaliteit en bereikbaarheid komen daardoor in gevaar. Het is daarom van groot belang dat scholen op korte termijn de ruimte krijgen die nodig is om adequaat op krimp te kunnen reageren.

  • De Wet fusietoets brengt de voortgang van kwalitatief goed onderwijs in gevaar en behaalt in het primair onderwijs geen van de beoogde doelstellingen. Dat staat in het rapport van de evaluatiecommissie dat door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker deze week naar de Kamer is gestuurd. De begeleidende Kamerbrief van de bewindslieden bevat echter geen concrete acties die een oplossing voor scholen in krimpsituaties op korte termijn dichterbij brengen en dat is voor de PO-Raad onbegrijpelijk.

Pagina's