• Dagblad de Telegraaf besteedt vanochtend aandacht aan ons pleidooi om de fusietoets af te schaffen en de regelgeving rondom samenwerkingsscholen te vergemakkelijken. Op die manier zouden basisscholen meer het hoofd kunnen bieden aan het dalende aantal leerlingen. Aan het woord komen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en schoolbestuurder René van Harten van de Stichting Lek en IJssel in IJsselstein.

  • In navolging van vorig jaar hebben dit schooljaar opnieuw ruim honderd basisscholen de deuren moeten sluiten vanwege het dalende aantal leerlingen. Om demografische krimp het hoofd te kunnen bieden, zouden scholen gemakkelijker moeten kunnen samenwerken of fuseren. Huidige regelgeving belemmert dit proces echter. De PO-Raad roept het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) daarom op om per direct de fusietoets af te schaffen en de regelgeving omtrent de oprichting van een samenwerkingsschool te versoepelen.

  • Scholen die groepsoverstijgend werken met het innovatieve organisatieprincipe Slimfit hebben minder zittenblijvers, hogere cito-scores op taal en rekenen en meer tevreden ouders. De arbeidsproductiviteit is op de deelnemende scholen echter niet gestegen, mogelijk door de krimp en de recessie. Dat zijn enkele uitkomsten uit het kwantitatieve evaluatieonderzoek van SEO Economisch Onderzoek en ResearchNed naar het overheidsproject InnovatieImpuls Onderwijs.

  • Het eerste jaar van passend onderwijs zit er bijna op. De start is goed verlopen. Dat is de conclusie van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs die de staatssecretaris op 12 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

  • In zijn antwoord op Kamervragen van de SP, stelt staatssecretaris Sander Dekker dat de daling van leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs (sbo) niet het gevolg is van passend onderwijs. De dalende trend was er al sinds de invoering van Weer Samen Naar School (WSNS) in 1998. Wel hebben veel sbo’s, net als reguliere basisscholen last van krimp. Dekker gaat echter geen extra maatregelen nemen voor het sbo.

  • Scholen die last hebben van sterke schommelingen in leerlingenaantallen door de komst van nieuwkomers, kunnen rekenen op hulp van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hij gaat op zoek naar oplossingen die specifiek op deze scholen en situaties zijn toegesneden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Schoolbesturen die hulp kunnen gebruiken bij het omgaan met de daling van het aantal leerlingen, kunnen nog enkele dagen bekostiging aanvragen voor het aanstellen van een regionale procesbegeleider...

  • Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de financiën van het funderend onderwijs. Daarbij staat het behoud van werkgelegenheid bij daling van het aantal leerlingen centraal. 

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

  • Het Netwerk Krimp vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

Pagina's