• Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving. 

  • Het Netwerk Krimp vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

  • In veel regio’s daalt het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor hoe scholen en hun besturen hun organisatie en onderwijs moeten inrichten....

  • In tegenstelling tot de meeste regio's, hebben sommige plaatsen in het land juist te maken met een groei van het aantal leerlingen. Daardoor onstaat op die plekken een tekort aan leslokalen of scholen.

  • Om het onderwijsveld te kunnen ondersteunen bij het omgaan met leerlingendaling wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in wat er in verschillende regio's al wordt gedaan aan deze krimp. In opdracht van het ministerie doet Oberon hiernaar onderzoek onder alle gemeenten en alle schoolbesturen in het basisonderwijs. Voor dit onderzoek wordt een quickscan gebruikt. Schoolbesturen ontvangen een dezer dagen een uitnodiging om daaraan mee te doen. De PO-Raad vraagt hen deze quickscan in te vullen.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) is niet van plan de laatste school in een dorp koste wat het kost open te houden. Wel wil hij ouders een stevigere stem geven bij het bepalen of een school die lijdt onder krimp al dan niet beter kan sluiten of fuseren. De PO-Raad vindt het vanzelfsprekend dat ouders en personeel hierbij goed worden betrokken en onderschrijft het belang van goede medezeggenschap.

  • Noordelijke schoolbesturen zien in samenwerkingsscholen een oplossing voor de dalende leerlingaantallen. Zij juichen daarom het wetsvoorstel voor verruimde wet- en regelgeving rondom de oprichting van dit soort scholen van harte toe, aldus het Dagblad van het Noorden op 30 april.

  • De aanhoudende daling van het aantal leerlingen kost het onderwijs jaarlijks miljoenen euro’s. Door deze krimp ontstaat een overschot aan klaslokalen waarvoor scholen wel de lasten dragen. Dat geld wordt daarmee niet aan onderwijs besteed. Dit maakt maatregelen noodzakelijk die het scholen makkelijker maken met krimp om te gaan. Ook is een nieuwe discussie over het onderwijsstelsel nodig, vindt de PO-Raad.

  • Het wetsvoorstel dat het oprichten van samenwerkingsscholen poogt te vereenvoudigen moet worden heroverwogen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die het voorstel in opdracht van staatssecretaris Dekker (OCW) heeft beoordeeld.

  • Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus gering zijn. De afgelopen tijd hebben verschillende media dit thema onder de aandacht gebracht. Ook de PO-Raad onderstreept het belang van dit thema en maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen.

Pagina's