• De Tweede Kamer vindt dat lessen die gegeven worden door onbevoegden niet mogen tellen als onderwijstijd. In de laatste week voor het zomerreces stemde de Kamer voor een motie van GroenLinks, SP, PvdA en D66 die dit moet regelen. De minister gaf scholen in de G5 met een lerarentekort eerder de ruimte om maximaal 22 uur per maand onbevoegden voor de klas te zetten om de tekorten tijdelijk op te vangen.

 • In een serie praktijkverhalen maakt de PO-Raad problemen zichtbaar die komen kijken bij het organiseren van goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen. In deze casus wordt ingegaan op het leerlingenvervoer.

 • Wat zijn de tarieven voor schoolzwemmen en leerlingenvervoer in verband met schoolzwemmen in de materiële instandhouding voor het (V)SO?

  De invoering van passend onderwijs betekent een verandering van de bekostigingssystematiek voor het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs ((v)so). De materiële bekostiging bestaat met ingang van 1 januari 2015 uit de basis- en de ondersteuningsbekostiging.

  De basisbekostiging per leerling is voor alle (v)so-scholen/instellingen gelijk. Voor de instellingen in de clusters 1 en 2 is de ondersteuningsbekostiging een vast bedrag per instelling.

  Voor de clusters 3 en 4 zijn er drie categorieën leerlingen waarvoor een ondersteuningsbedrag wordt vastgesteld. Deze ondersteuningsbedragen worden in principe betaald door de samenwerkingsverbanden die daarvoor een normbekostiging voor de zware ondersteuning ontvangen.

  Omdat deze veranderingen leiden tot herverdeeleffecten bij samenwerkingsverbanden is er in de Wet passend onderwijs een overgangsregeling getroffen. In artikel 5 van deze regeling worden de daarvoor benodigde bedragen vastgesteld.

  Er is dus geen gelabeld tarief meer ten behoeve van het schoolzwemmen en vervoer leerlingen.

  Meer informatie

  Meer informatie vindt u hier en hier