• Samenwerkingsverbanden (swv’s) en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u...

 • Leraren mogen alleen maar leerlinggegevens inzien die zij voor hun werk nodig hebben. Dit stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook moeten schoolbesturen zorgen dat hun leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen goed beveiligd zijn. De AP roept scholen op om hun werkwijze met systemen nog eens tegen het licht te houden.

 • De GGD vraagt bij de scholen alle leerlingengegevens op voor het Elektronisch Kinddossier GGD zodat zij de screenings kunnen uitvoeren. Dienen de scholen deze gegevens te verstrekken of kan de GGD deze gegevens vanuit BRON inzien?

  Per 1 augustus 2016 is de Wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk dat de JGZ-organisaties via het BRON gegevens van alle in het BRON geregistreerde scholen kunnen verkrijgen. Scholen hoeven dus niet meer zelf gegevens over leerlingen te verstrekken aan bijvoorbeeld een GGD. Zie ingesloten memorie van toelichting voor verder uitleg. Onderstaand de relevante tekst uit de Wet op het onderwijstoezicht.

  Artikel 24f. Het verstrekken van gegevens aan derden

  1. Uit het basisregister onderwijs worden aan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, periodiek desgevraagd de volgende gegevens verstrekt van de leerlingen of deelnemers tot 18 jaar, die onderwijs volgen binnen de gemeente:
   1. het persoonsgebonden nummer en de naam van de leerling of deelnemer;
   2. de geboortedatum van de leerling of deelnemer;
   3. het registratienummer van de instelling waar de leerling of deelnemer is ingeschreven of, indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging, het registratienummer daarvan;
   4. het soort onderwijs;
   5. de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype;
   6. de groep.
 • Scholen moeten bewuster omgaan met de privacy van leerlingen, zo meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Als scholen leerlinggegevens willen delen met een andere organisatie, hebben ze daarvoor toestemming van ouders nodig. Dit gebeurt in de praktijk echter niet altijd, bleek onlangs uit een enquête. De PO-Raad onderneemt op verschillende manieren actie.