• Scholen hebben moeite om overzicht te krijgen in het leermiddelenaanbod op de markt en vinden het lastig om de onderwijsvisie te vertalen naar een leermiddelenbeleid. Daardoor kiezen ze vaak nog voor leermiddelen en nieuwe lesmethoden die hun streven naar maatwerk in de klas niet optimaal ondersteunen. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Verkenning proces leermiddelenkeuze.

  • Voor de zevende keer presenteert Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO) de Leermiddelenmonitor. Dit onderzoek toont aan hoe in de ogen van leraren en schoolleiders in het Nederlandse onderwijs wordt omgegaan met (digitale) leermiddelen.

  • De PO-Raad en VO-raad nemen de regie om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden. De PO-Raad kreeg donderdag hiervoor mandaat van haar Algemene Ledenvergadering. Leidraad bij die regiefunctie is het Programma van Eisen (PvE) dat beide organisaties opstelden. Dit draagt bij aan het goed voorbereiden van leerlingen op hun toekomst.

  • Op de conferentie Leermiddelen van de 21e eeuw wisselden de educatieve uitgeverijen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW, met elkaar van gedachten over de toekomst van de huidige lesmethodes, papieren boeken en ICT in het onderwijs. Een verslag.

  • Voor deze besloten conferentie worden sectorraden, schoolbesturen en directeuren (uit het primair en voortgezet onderwijs), ambtenaren, uitgeverijen en kennisinstituten uitgenodigd die directe...