• De koers uitzetten voor de lange termijn, daar gaat het dit schooljaar om wat Freddy Weima en Anko van Hoepen betreft. En daarmee doelt het dagelijks bestuur van de PO-Raad niet alleen op de nieuwe strategische agenda voor de eigen vereniging; ze verwachten van een nieuw kabinet dat het het lef heeft structureel in onderwijs te investeren om een basis te leggen voor blijvende verbetering in de toekomst. 

  • Vergelijken, leren en verbeteren. De Benchmark PO&VO, waarmee schoolbesturen in het funderend onderwijs samen werken aan een sterke sector, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad gepresenteerd. Het was een drukbezochte digitale ALV waarbij uiteraard actualiteiten rondom corona ter sprake kwamen. Verder stemde de ALV in met een nieuwe Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs en gingen leden met elkaar in gesprek over het beroep van de leraar.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) wil 100 miljoen euro investeren in het uitwerken en uitvoeren van de noodplannen van de G5 voor het tegengaan van het lerarentekort. Dat maakte hij bekend tijdens het Kamerdebat over leraren van afgelopen woensdag. Dit geld is nog niet beschikbaar, maar de minister geeft aan zich in te zetten om ‘ervoor te zorgen dat we die gelden zullen vinden’.

  • De commissie-Borstlap presenteerde in januari zijn advies ‘In wat voor land willen wij werken?’ aan het kabinet. De PO-Raad herkent de aandachtspunten en ziet een duidelijke link met het eerder verschenen advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De rapporten bieden aanknopingspunten voor het gesprek met schoolbesturen en teams over goed werkgeverschap in het primair onderwijs.

  • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit er in het rapport ‘Het betere werk’ voor om het bevorderen van goed werk als een belangrijke maatschappelijke opdracht te zien, zowel voor de overheid als voor de sociale partners. De kwaliteit van werken staat volgens onderzoekers de komende tijd verder onder druk, ook in het onderwijs. De PO-Raad herkent de conclusies van de WRR en kan zich goed vinden in zijn aanbevelingen.

  • Het kabinet wil het aantrekkelijker en makkelijker maken om leraar te worden. Leraren moeten bijvoorbeeld bevoegdheden kunnen stapelen en zich kunnen specialiseren. Ook moeten zij voortaan in meerdere onderwijssectoren tegelijk kunnen werken. Voorwaarde voor succes is dat het kabinet de loonkloof met het voortgezet onderwijs dicht, voorziet de PO-Raad.

  • De PO-Raad is blij dat minister Arie Slob (Onderwijs) vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor het primair onderwijs mogelijkheden ziet voor de verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daardoor kunnen zieke leraren in het primair onderwijs gemakkelijker vervangen worden.

  • Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over buigt op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg over leraren. De PO-Raad is blij met het gesloten werkdrukakkoord, maar er is meer voor nodig om het primair onderwijs een aantrekkelijke sector te maken om in te werken voor leraren.

  • Geen traditionele klassen van leerlingen in één groep maar grotere units van tientallen kinderen; niet alleen leraren aan het roer, maar ook onderwijsondersteuners, specialisten, ouders en vrijwilligers. ‘Unitonderwijs’ is een interessante manier om het onderwijs anders te organiseren maar het is een misverstand dat dit het lerarentekort oplost, waarschuwt de PO-Raad.

Pagina's