• De Onderwijsraad adviseert het ministerie van Onderwijs een landelijke taskforce in te stellen voor het lerarentekort. De tot nu toe getroffen maatregelen om de tekorten terug te dringen hebben onvoldoende effect. Hierdoor komt de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs ernstig in het geding. De PO-Raad deelt de conclusie van de Onderwijsraad en wil graag betrokken worden bij de opdrachtformulering van de taskforce.

 • De leraren in Noord-Brabant en Limburg leggen vrijdag 13 april massaal het werk neer. Zij maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort.

 • Zij-instroom zit in de lift, ziet de PO-Raad. En dat juicht zij van harte toe, met het oog op het lerarentekort en het positieve effect van zij-instroom op de diversiteit in de schoolteams en de onderwijskwaliteit. Maar wat is nu een goed zij-instroom traject? Daarover is nog veel onduidelijk. Wat niet helpt is de berichtgeving in de media afgelopen week waarin een verkorte deeltijdopleiding als voorbeeld van zij-instroom wordt genoemd.

 • De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan besteed. Misverstand is ook dat met het wel behalen van de functiemix het lerarentekort kan worden opgelost.

 • Het lerarentekort wordt steeds nijpender. ‘Anders organiseren’ wordt door het onderwijsveld als een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen gezien hiervoor. Maar ‘anders organiseren’, hoe doe je dat nou echt? De PO-Raad en Kennisnet organiseren een serie werkateliers over het Anders Organiseren. Bent u ook benieuwd hoe uw organisatie een volgende stap kan zetten in het anders organiseren? Dan bent u van harte welkom in ons werkatelier Anders Organiseren. 

  Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober vertelt Marjolein Ploegman over haar onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het PO. Voor dit onderzoek zijn de innovaties van tien scholen en twee besturen geanalyseerd aan de hand van een model. Het model is gebaseerd op praktijkervaringen van De School in Zandvoort, die sinds 2003 vergaande en veelomvattende innovaties heeft ontwikkeld en gerealiseerd. In het model worden zes factoren onderscheiden (belemmeringen dan wel voorwaarden), te weten: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak.

 • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen zes jaar was Mario Stam (PvdA) wethouder onderwijs in Schiedam: ,,Schoolbestuurders en de gemeente hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar we doen het uiteindelijk voor de jeugd. Daar moet je samen de schouders onder zetten.''

 • De PO-Raad is blij dat minister Arie Slob (Onderwijs) vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor het primair onderwijs mogelijkheden ziet voor de verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daardoor kunnen zieke leraren in het primair onderwijs gemakkelijker vervangen worden.

 • Als bestuurslid van NOC*NSF was ik in een dik skipak getuige van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ik heb een week lang ontzettend genoten van diverse prachtige wintersporten, gecombineerd met bestuurlijke verplichtingen en het aanmoedigen van TeamNL. Terwijl ik keek naar de geweldige prestaties van topsporters vroeg ik mij af wat het onderwijs kan leren van de sport.

 • De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat wil het onderwijs aan de gemeentelijke...

 • Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over boog op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg (AO) over leraren. Veel partijen willen de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten, maar minister Slob geeft aan dat de sociale partners nu aan zet zijn. Hij beloofde zelfs taart als de werknemers en werkgevers snel tot een akkoord weten te komen.

Pagina's