• Het wordt goedkoper om een lesbevoegdheid te halen. Op de valreep van het zomerreces stemde een kritische Eerste Kamer in met het kabinetsplan om het collegegeld de eerste twee studiejaren van een lerarenopleiding te halveren. Het Kabinet wil hiermee het lerarentekort helpen oplossen. Diverse partijen, waaronder de PO-Raad, zijn eveneens kritisch over de maatregel.

  • Alle regio's krijgen tussen nu en 2023 te maken met een lerarentekort, ook de zogenaamde krimpregio’s waar het aantal leerlingen daalt. Dat blijkt uit achttien regionale arbeidsmarktanalyses van het Arbeidsmarktplatform PO. Scholen kunnen in de analyses zien hoe groot het personele tekort de komende jaren in hun regio is en hoeveel studenten er starten met de pabo. Zo kan iedere regio haar eigen maatregelen nemen.

  • Woensdag 30 mei staakt het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere collega's maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector. Het doel is dat leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort.

  • De Onderwijsraad adviseert het ministerie van Onderwijs een landelijke taskforce in te stellen voor het lerarentekort. De tot nu toe getroffen maatregelen om de tekorten terug te dringen hebben onvoldoende effect. Hierdoor komt de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs ernstig in het geding. De PO-Raad deelt de conclusie van de Onderwijsraad en wil graag betrokken worden bij de opdrachtformulering van de taskforce.

  • De leraren in Noord-Brabant en Limburg leggen vrijdag 13 april massaal het werk neer. Zij maken zich sterk voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector, zodat de leerlingen minder last krijgen van het lerarentekort.

  • Zij-instroom zit in de lift, ziet de PO-Raad. En dat juicht zij van harte toe, met het oog op het lerarentekort en het positieve effect van zij-instroom op de diversiteit in de schoolteams en de onderwijskwaliteit. Maar wat is nu een goed zij-instroom traject? Daarover is nog veel onduidelijk. Wat niet helpt is de berichtgeving in de media afgelopen week waarin een verkorte deeltijdopleiding als voorbeeld van zij-instroom wordt genoemd.

  • De discussie over het niet halen van de doelstellingen van de functiemix suggereert onterecht dat het achterblijven van lerarensalarissen in het primair onderwijs te wijten is aan onwil van schoolbesturen. Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix is hier ook aan besteed. Misverstand is ook dat met het wel behalen van de functiemix het lerarentekort kan worden opgelost.

  • Het lerarentekort wordt steeds nijpender. ‘Anders organiseren’ wordt door het onderwijsveld als een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen gezien hiervoor. Maar ‘anders organiseren’, hoe doe je dat nou echt? De PO-Raad en Kennisnet organiseren een serie werkateliers over het Anders Organiseren. Bent u ook benieuwd hoe uw organisatie een volgende stap kan zetten in het anders organiseren? Dan bent u van harte welkom in ons werkatelier Anders Organiseren. 

    Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober vertelt Marjolein Ploegman over haar onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsinnovaties in het PO. Voor dit onderzoek zijn de innovaties van tien scholen en twee besturen geanalyseerd aan de hand van een model. Het model is gebaseerd op praktijkervaringen van De School in Zandvoort, die sinds 2003 vergaande en veelomvattende innovaties heeft ontwikkeld en gerealiseerd. In het model worden zes factoren onderscheiden (belemmeringen dan wel voorwaarden), te weten: analyse, schoolomgeving, hitteschild, beleidscyclus, draagkracht en draagvlak.

Pagina's