• De PO-Raad is het op hoofdlijnen eens met het advies van de Onderwijsraad over het wetsvoorstel lerarenregister. Evenals de Onderwijsraad vindt de PO-Raad het belangrijk dat het register een zaak is van de beroepsgroep leraren zelf en dat de verantwoordelijkheden vanuit dat oogpunt verhelderd moeten worden. De consequenties van het uitblijven van herregistratie worden volgens de Onderwijsraad nu te eenzijdig bij het schoolbestuur neergelegd. Ook is de wet niet op alle punten voldoende uitgewerkt.