• Door de aangekondigde stijging van de pensioenpremie staat de loonsverhoging van drie procent voor leraren in het basisonderwijs onder druk. Dat meldt het Algemeen Dagblad op maandag 25 januari. De PO-Raad laat in de krant weten dat scholen in de financiële problemen belanden als het kabinet de tegenvallende pensioenpremie niet compenseert.

  • Het ABP heeft de pensioenpremie voor 2016 bekend gemaakt en een indexatiebesluit genomen. De premie is vastgesteld op 17,8% (dit was 19,6% in 2015). Het ABP-bestuur houdt daarbij echter de deur duidelijk open voor het hanteren van een herstelopslag per 1 april 2016. De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen worden in 2016 niet geïndexeerd.

  • Als gevolg van de indexatie van de personele bekostiging 2015 en het loonruimteakkoord, is onlangs de regeling personele bekostiging 2015-2016 aangepast. In dit kader zijn ook de begrotingsmodellen in de toolbox aangepast. Een toelichting hierop.

  • Gisteren heeft de PO-Raad met drie vakbonden afspraken gemaakt over de uitbetaling van een eenmalige uitkering van vijfhonderd euro en een structurele loonsverhoging van 1,25 procent. Het is de bedoeling dat deze verhoging al in november geëffectueerd wordt. Omdat sommige salarisadministratiekantoren hun uitbetaling voor deze maand al klaar hebben staan, is dit echter niet volledig haalbaar. De PO-Raad heeft hier begrip voor, zolang de afspraak in 2015 verzilverd wordt.

  • Vandaag hebben CNV Onderwijs, FvOV en AVS enerzijds en de PO-Raad anderzijds hun handtekening gezet onder een aantal afspraken. Deze afspraken brengen een cao-akkoord over 2016 dichterbij.

  • Leden van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hebben het kabinet gevraagd om toe te zien dat er geen enkele leraar wordt ontslagen als gevolg van een eventuele stijging van de pensioenpremie.  De aanwezige Kamerleden refereerden daarbij naar de brief van de PO-Raad en de andere sociale partners in het onderwijs van 20 oktober j.l.. De Kamerleden hebben aangekondigd dat ze de ontwikkelingen rond het loonruimteakkoord nauwlettend blijven volgen.

  • De rechter heeft het hoger beroep van de FNV tegen het loonruimteakkoord afgewezen. De PO-Raad is blij dat de rechter ook in hoger beroep oordeelt dat partijen bij het afsluiten van het akkoord rechtmatig hebben gehandeld en een open en reëel overleg hebben gevoerd. De PO-Raad wil nu snel met de bonden verder praten over een nieuwe CAO PO.

  • De sociale partners in het onderwijs roepen het kabinet op om, indien het ABP besluit de pensioenpremie te verhogen, de kosten van de premiestijging op zich te nemen. Op 20 oktober verstuurden ze hierover een brief aan de bewindslieden.

  • Aanstaande donderdag spreekt de PO-Raad met de vakbonden over een nieuwe cao. De inzet van de PO-Raad is om snel tot afspraken te komen.

  • De rechter heeft de FNV in het ongelijk gesteld bij haar poging om het loonruimteakkoord van tafel te krijgen. De PO-Raad is blij met deze uitspraak, medewerkers in het primair onderwijs verdienen een loonsverhoging. De volgende stap is nu dat de PO-Raad met de bonden een cao sluit om die loonsverhoging een goede grond te geven. Die cao kan komende maanden tot stand komen. Startdatum van de cao is dan 1 juli 2016, maar uitbetaling zou op basis van die cao eerder kunnen.

Pagina's