• Om de hoge verwachtingen en eisen die aan het primair onderwijs worden gesteld waar te kunnen maken, is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar welke bekostiging hiervoor nodig is. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 21 juni debatteert over het Jaarverslag en Onderwijsverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  • Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan de lage lerarensalarissen in het primair onderwijs en vraagt zich af of de oorzaak hiervan misschien ligt in het financieringssysteem. De PO-Raad vindt dat de huidige lumpsumfinanciering uitstekend past bij het onderwijs zoals dat in Nederland is georganiseerd. Het echte probleem: de bekostiging van het primair onderwijs is gewoonweg onvoldoende.

  • In een scherpe column vandaag in dagblad Trouw neemt columnist René Kneyber het op voor leerkracht en schoolbestuur. Zij vragen volgens hem terecht om een eerlijker salaris voor leraren en een fatsoenlijke bekostiging van het onderwijs, maar stuitten op een enerzijds vleugellamme en anderzijds onwelwillende politiek.

  • Pagina

    De lumpsum is het bedrag dat schoolbesturen jaarlijks krijgen van de Rijksoverheid en waar ze vrijwel al hun kosten van moeten betalen. Geld dat in de lumpsum zit, is niet geoormerkt....

  • Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de financiën van het funderend onderwijs. Daarbij staat het behoud van werkgelegenheid bij daling van het aantal leerlingen centraal. 

Pagina's