• Er komt dit najaar een veldconsultatie voor het wetsvoorstel dat de medezeggenschapsraden (MR) instemmingsrecht geeft op hoofdlijnen van de begroting van het schoolbestuur. Dit naar aanleiding van de conclusie van de Raad van State dat het huidige wetsvoorstel prematuur is. Hiermee gaat het sowieso langer duren voordat een eventuele wetswijzing wordt doorgevoerd. Het is nog de vraag of het überhaupt zo ver komt.

  • Sinds dit jaar moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld.

  • Medezeggenschapsraden en ondersteuningsplanraden kunnen zich samen met hun bestuurder aanmelden voor een Quickstart Medezeggenschap bij het project Versterking medezeggenschap. Voor deze training is subsidie beschikbaar van het ministerie van OCW.

  • Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen inwerking getreden. Door deze wet zijn enkele bepalingen ten aanzien van medezeggenschap in het primair onderwijs gewijzigd. De PO-Raad heeft voor u de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

  • Vijfendertig jaar geleden beschreef etholoog Frans de Waal de verhoudingen in een groep apen in het toenmalige Burgers Dierenpark. In deze blog geeft vicevoorzitter Simone Walvisch aan hoe belangrijk het is in elke organisatie een goed machtsevenwicht te vinden, en ook dat gezonde tegenkracht nodig is om de boel scherp te houden. Dat betekent echter niet dat iedereen dezelfde bevoegdheden moet hebben. 

  • Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en – statuut en een huishoudelijk reglement.

  • Ondanks een verworpen voorstel van D66 en SP eerder dit jaar, probeert het kabinet toch via een wetswijziging te regelen dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) mag meebeslissen over de begroting van schoolbesturen. Gisteren is hiervoor een internetconsultatie geopend.

  • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van een schoolbestuur mag voorlopig niet meebeslissen waar dat bestuur zijn geld aan uitgeeft. De Tweede Kamer verwierp dinsdag een voorstel van D66 en de SP om het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen hierop aan te passen. Het kabinet wil met deze wet regelen dat zowel de positie van medezeggenschapsraden als het bestuur sterker wordt.

  • Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de PO-Raad is het behartigen van de belangen van de sector. Een overzicht van de lobby-inspanningen van de afgelopen maand.

  • Het project Versterking Medezeggenschap gaat ook dit jaar met een aantal activiteiten door. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van Onderwijs heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. 

Pagina's