• De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs, in de centrale diensten en in de samenwerkingsverbanden...

  • Het is voor alle scholen en schoolbesturen van belang dat de medezeggenschap goed functioneert. Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het onderwijs. Onder meer de PO-Raad, VO-raad en CNV Onderwijs hebben daarom samen een advies uitgebracht waarmee medezeggenschap in het onderwijs kan worden versterkt.

  • De vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS hebben de Tweede Kamer met een gezamenlijke brief opgeroepen de medezeggenschap op scholen en binnen schoolbesturen wettelijk te versterken. De PO-Raad is uiterst verrast door deze zet omdat zij samen met de vakbonden en de VO-raad werkt aan een handreiking en een gezamenlijk communicatietraject om die medezeggenschap nog beter in het onderwijs te verankeren.