• Moet een (G)MR-lid een ouder dan wel personeelslid zijn van een school of stichting? Of mag een willekeurige belangstellende ook (G)MR-lid worden? Is daar regelgeving over?

  In artikel 4 lid 2 WMS staat dat in een GMR elke MR van de betrokken scholen is vertegenwoordigd. Het is echter niet vereist dat iemand die GMR-lid is, tevens lid is van de MR. Wel moet gewaarborgd zijn dat GMR-leden altijd een band moeten hebben - als ouder of personeelslid - met de school of een van de scholen die zij in de GMR vertegenwoordigen.

 • Wilt u als schoolbestuurder of directeur na de zomer goed beginnen met uw (nieuwe) medezeggenschapsraad? Volg dan de training Quickstart Medezeggenschap. In deze gratis training gaan de medezeggenschapsraad en de schoolbestuurder of directeur een dagdeel aan de slag met een trainer om de medezeggenschapsraad te versterken.

 • De huidige medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit zes leden en wij willen dit terugbrengen naar vier leden. Is dit mogelijk?

  Het minimum aantal leden waaruit een medezeggenschapsraad dient te bestaan is vier leden (artikel 3, lid 2 WMS). Indien u het aantal leden wilt wijzigen, is dit alleen mogelijk wanneer het voorstel tot het wijzigen van het medezeggenschapsreglement wordt ondersteund door tweederde van de medezeggenschapsraad (artikel 23, lid 2 WMS).

 • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over werkdruk en groepsgrootte gaf minister Slob (Onderwijs) aan dat hij wil dat de medezeggenschapsraad adviesrecht krijgt op het beleid van een school met betrekking tot groepsgrootte. De PO-Raad heeft een aantal vragen bij de aanpassingen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De sectororganisatie gaat graag in gesprek met minister Slob over de voorgenomen wetswijziging.

 • Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd die speciaal gericht is op deze startende (G)MR-leden.

 • Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is aan de aanwezigen gevraagd om tips te geven voor (G)MR-leden. Dat heeft een aantal goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders opgeleverd.

 • Medezeggenschapsraden in het onderwijs krijgen definitief meer inspraak. De Eerste Kamer stemde deze week in met het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht dat dit regelt. Het versterken van medezeggenschap is belangrijk voor goed bestuur, vindt de PO-Raad. Wel verzet ze zich tegen een aparte wetswijziging die de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) het recht geeft mee te beslissen over de begroting van de schoolbesturen.

 • Pagina

  Iedere school hoort een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.

Pagina's