• Wij hebben een aantal medewerkers met een min-max contract in dienst. Hoe gaan wij met deze medewerkers om voor wat betreft de zomervakantie?

  Een min-max contract is een contract voor bepaalde tijd. Het is daarom van belang om te weten tot welke datum het contract van de betreffende medewerkers loopt. Tot dat moment hebben zij namelijk recht op betaling over de min-uren en over de daadwerkelijk gewerkte uren tussen de afgesproken min en max.

  Natuurlijk hebben de medewerkers ook vakantieverlof opgebouwd, wat in de vakantieperiode wordt opgenomen. Maar ook als er te weinig vakantieverlof is opgebouwd, zult u de min-uren door moeten betalen tot de einddatum van hun contract.

 • Hoe gaan het Vervangingsfonds en Participatiefonds om met min/max-contracten?

  Hoe het Vervangingsfonds en Participatiefonds om zullen gaan met medewerkers met min/maxcontracten is nog onbekend. De PO-Raad wil dat ook na inwerkingtreding van de WWZ elke afwezige leraar vervangen kan worden. De cao-inzet van de PO-Raad is er daarom op gericht om flexibele inzet van medewerkers mogelijk te houden. Dat betekent volgens ons ook dat waar de reglementen van het Vf en Pf een goede organisatie van vervangingen in de weg zitten, deze reglementen moeten worden aangepast.

 • Hoe hoog is de WW-uitkering van een medewerker na einde dienstverband?

  Indien de medewerker bij het einde van een min/max-contract recht heeft op de WW-uitkering, wordt die vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris dat de medewerker in de 12 maanden daarvoor heeft ontvangen. De hoogte van de WW-uitkering wordt dus vastgesteld op basis van het gemiddelde salaris, niet op basis van het minimum aantal te werken uren uit het min/max-contract.

 • Heeft een medewerker met een min/max-contract recht op salaris bij ziekte?

  Als de medewerker ziek wordt, dan moet u de medewerker de minimale arbeidsduur uit het min/max-contract doorbetalen. Indien de medewerker al stond ingeroosterd boven de minimale arbeidsduur per week, moeten ook die uren worden doorbetaald.

 • Geldt voor een min/max-contract ook de aanzegplicht?

  Als het min/max-contract minimaal een half jaar heeft geduurd, geldt de aanzegplicht uit de WWZ. U moet minimaal een maand voor einde van de arbeidsovereenkomst aan de medewerker laten weten of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd, en zo ja, onder welke voorwaarden. Indien u nalaat op tijd aan te zeggen, moet er een boete van een maandsalaris worden betaald (of een deel daarvan naar rato van het te laat zijn). Bij een min/max-contract geldt voor de aanzegplicht dat de hoogte van het maandsalaris wordt vastgesteld op het gemiddelde maandsalaris dat de medewerker in de voorafgaande 12 maanden heeft ontvangen.

  Min/max-contracten

  Een min/max-contract is een speciaal soort tijdelijke arbeidsovereenkomst en telt in zijn geheel als één contract binnen de ketenregeling. Een min/max-contract kan worden aangegaan voor een maand, maar bijvoorbeeld ook voor een jaar. Als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, moet dat op basis van een van de gronden uit artikel 3.4 van de cao PO. Een min/max-contract mag nu al met medewerkers worden aangegaan en dit kan na inwerkingtreding van de nieuwe ketenregeling uit de WWZ nog steeds.