• Het Netwerk Professionalisering vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

  • Scholen in het primair onderwijs zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties en leergemeenschappen, waarin teams van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’. Een stimulerende werkomgeving waar professionele ontwikkeling prioriteit heeft, draagt hieraan bij. Ook meer diversiteit in het onderwijsteam helpt bij het verhogen van de collectieve kwaliteit van het team. Dat...

  • Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

  • ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en vernieuwend onderwijs. Het helpt scholen iedere leerling meer op maat les te geven en zijn talenten te ontplooien zodat hij voldoende is toegerust op de samenleving van de toekomst. Anderzijds kan ICT scholen in de bedrijfsvoering ondersteunen. Door bijvoorbeeld digitale systemen op elkaar te laten aansluiten, worden scholen ontlast bij het...

  • In veel regio’s daalt het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor hoe scholen en hun besturen hun organisatie en onderwijs moeten inrichten....

  • Het Netwerk Inspectietoezicht komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

  • De rol van de Inspectie van het Onderwijs, ofwel het extern toezicht, staat voortdurend ter discussie. Wat is de juiste balans tussen kwaliteitsnormen, verantwoording en onderwijsvrijheid? In het Bestuursakkoord staat dat de Inspectie op termijn een goed kwaliteitszorgsysteem zal accepteren als verantwoording. Als de kwaliteitszorg op orde is, kan de Inspectie achteruit stappen. ...

  • Goed bestuur is een belangrijk thema voor de PO-Raad. Krachtige schoolbesturen en een krachtige sector zijn goed voor het primair onderwijs. De sector is nog relatief jong als het om professioneel bestuur gaat en nog volop in ontwikkeling. Daarnaast nemen de maatschappelijke eisen aan schoolbesturen toe....

  • Het Netwerk Financiën en Huisvesting komt drie keer per jaar bij elkaar bij de PO-Raad in Utrecht.

  • Op het gebied van financiën en huisvesting gebeurt er veel in het primair onderwijs. Als we het hebben over financiën, dan gaat het onder andere over financieel management, de bekostiging van het onderwijs en de wijze waarop de verantwoording over de financiën in relatie tot de lumpsum plaatsvindt. Bij huisvesting gaat het over thema’s als doordecentralisatie, verbetering van de kwaliteit van...

Pagina's