• Veel scholen zijn toe aan een renovatie of nieuwbouw. Maar hoe maak je een goede afweging tussen die twee in deze tijd met leerlingendaling, onderwijsvernieuwing en te krappe budgetten? Het ‘afwegingskader renovatie of nieuwbouw’ helpt schoolbesturen en gemeenten bij de keuze. Anko van Hoepen van de PO-Raad is erg blij met het instrument.

  • Doelgroep: medewerkers huisvesting (max. 20). Deze ontwikkelgroep wordt geleid door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met de PO-Raad. ...

  • Door een aantal tekortkomingen in het huidige huisvestingsstelsel wordt publiek geld op dit moment inefficiënt ingezet voor onderwijshuisvesting. De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom de handen ineengeslagen en presenteren een gezamenlijk plan waarmee ze deze knelpunten willen wegwerken.

  • Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. De eisen die hiervoor aan de energieprestaties van nieuwe gebouwen worden gesteld in 2020, zijn opgenomen in een Kamerbrief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst).  

  • Het Programma van Eisen Frisse Scholen is gewijzigd. Het PVE dient als leidraad voor opdrachtgevers van nieuw‐ en verbouw van scholen (schoolbesturen en gemeenten) bij het realiseren van Energiezuinige en Frisse Scholen. 

  • SEO Economisch Onderzoek en Oberon hebben in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) advies uitgebracht over de uitwerking van het maatregelenpakket 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'.

  • Bent u bekend met de mogelijkheden van het verbouwen van onderwijs- en kinderopvanggebouwen als alternatief voor nieuwbouw? Wilt u eens horen hoe anderen dit hebben aangepakt? Op woensdagmiddag 10...

  • Dagblad Trouw heeft een artikel gepubliceerd waarin zij aandacht vestigt op afgeschreven basisschoolgebouwen die nieuw leven ingeblazen worden. In het artikel wordt beschreven dat veel naoorlogse schoolgebouwen nu gesloopt worden, terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is. Juist in een tijd waarin gemeenten minder geld hebben voor dure nieuwbouw zou renovatie van de panden een uitkomst kunnen zijn.