• Sommige schoolbesturen worstelen met vragen over hun financieel management. De PO-Raad wil deze schoolbesturen ondersteunen door hen feedback te geven op drie terreinen: meerjarig begroten, professionalisering van risicomanagement en intern financieel toezicht.

  • Onderwerp
    01-10-2015

    Het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor moet het schoolbestuur zorgen voor goed financieel management. Het schoolbestuur is ervoor verantwoordelijk dat het zijn geld goed besteedt, efficiënt omgaat met de middelen die het heeft en zich verantwoordt over de uitgaven die het heeft gedaan.... Lees verder

  • Thema
    25-11-2014

    Voldoende bekostiging en het op orde hebben van de financiën is een voorwaarde voor goed onderwijs voor leerlingen. Hoeveel personeel in dienst kan worden genomen, welke lesmethodes worden gebruikt en wanneer deze kunnen worden vervangen, wordt mede bepaald door het geld dat het schoolbestuur beschikbaar heeft. Het schoolbestuur moet daarvoor goed financieel management voeren. Dit houdt ook in dat besturen verplicht zijn te verantwoorden hoe zij de (publieke) middelen hebben besteed. Lees verder