• De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) groen licht gegeven voor het instellen van een verdiepingsfase voor Onderwijs2032. De PO-Raad is blij dat er na een periode van onzekerheid nu een vervolg kan worden gegeven aan dit traject.

 • Staatssecretaris Dekker wil een brede verdiepingsfase van Onderwijs2032 inlassen, die loopt tot november 2016. Hij baseert dit voorstel op de wens van de Onderwijscoöperatie voor een breed gedragen curriculum vanuit een betrokken beroepsgroep. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer hierover.

 • Volgens de PO-Raad moeten we nu de brede maatschappelijke dialoog voortzetten, die door het advies Onderwijs2032 op gang is gekomen. Voor de PO-Raad staat buiten kijf dat ook het draagvlak onder leraren daarbij van groot belang is.

 • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) heeft voldoende draagvlak in de Tweede Kamer om de ontwerpfase 2032 in gang te zetten, maar de Kamer heeft desalniettemin tal van moties ingediend. Dat bleek op 9 maart 2016 in een debat met de Kamer over het eindadvies Ons Onderwijs 2032. Dekker trof een kritische oppositie die kanttekeningen plaatste bij het advies maar vooral hun pijlen richtten op de beoogde vervolgaanpak zoals de staatssecretaris op 7 maart 2016 per brief aan de Kamer verkondigde.

 • De PO-Raad is positief over het hoofdlijnadvies van het platform Onderwijs2032 over de verkenning naar herijking van de kerndoelen. In de reactie op het advies wijst de PO-Raad namens haar achterban op het belang van de omgeving van de school en ze benadrukt dat de regie over de onderwijsinhoud bij de school moet liggen. Daarnaast noemt de PO-Raad het belang van het kritisch onder de loep nemen van het stelsel.

 • De VO-raad, PO-Raad, en AVS nodigen politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden van harte uit om deze middag o...

 • Onderwerp
  01-10-2015

  Taal en rekenen zijn twee belangrijke fundamenten in het primair onderwijs. Dat leerlingen beschikken over deze basisvaardigheden, is onverminderd van belang. Maar onderwijs is meer dan dat. Aan de maatschappij en haar mensen worden andere eisen gesteld dan vroeger. Op de arbeidsmarkt worden tekorten voorzien aan technici. In het dagelijks leven wordt het steeds belangrijker dat mensen over... Lees verder

 • In zijn antwoord op Kamervragen van de PvdA uit staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn zorgen over de ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs. Competenties van leerlingen blijven achter, zo stelt hij op basis van onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Hij gaat de vrijheid die scholen hebben voor het inrichten van hun burgerschapsonderwijs echter niet inperken. Wel wil hij hulp bieden bij de invulling van hun burgerschapsonderwijs.

 • Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 18 debatten door het hele land. De landelijke vereniging...

 • Platform 2032 zoekt basisschoolklassen (groep 7 of 8) die mee willen werken aan een brainstormsessie over de toekomst van het onderwijs. Een brainstormsessie duurt twee uur en wordt geleid door een speciaal getrainde middelbare scholier, de ‘Adviesvanger’ genaamd. 

Pagina's